Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Malometráž ní sociální byty Želenice projektová dokumentace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je
zhot ovení projektov é dokumentac e pro provádění stavby ke společnému
územnímu řízení a stavebnímu povolení vč. zajištění veškerých dokladů a dokumentů pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění autorského a technického dozoru.
Projektová dokumentace bude řešit malometrážní byty v
objektu č. p. 23 v obci Liběšice, který
v minulosti sloužil jako rodinný dům. V obou nadzemních podlažích budou navrženy malometrážní
bytové jednotky 1+KK pro nízkonákladové bydlení. Jak o podklad pro zpracování projektové
dokumentac e pro provádění stavby slouží projektová studie zpracovaná ve 12/2019 společností REAL
INVESTA spol. s r. o., M. Alše 2101, 434 01 Most (viz příloha č. 2
Projektová
dokumentace bud e provedena dle příloh č. 8 a 13 vyhlášky 499/2006 Sb. vč. zajištění
veškerých nutných dokladů či dokumentů pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení a inženýrské činnosti (dále též „IČ“) vedoucí k vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále též „DUR/DPS“ nebo „dílo“), DUR/DPS (společně též „dokumentace“) musí
být způsobilým podkladem pro příslušné řízení.
Součástí plnění veřejné zakázky je také
poskytnutí autorského dozoru v průběhu realizace stav by v m a x.
rozsahu 20 hodin
DUR/DPS musí být způsobi
lým podkladem pro příslušné řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějšíc h předpisů.
DUR/DPS vč. výkazu výměr musí být způsobilým podkladem pro výběr dodavatel
DUR/DPS vč. výkazu výměr musí být způsobilým podkladem pro výběr dodavatelee stavstavbyby dle podmínek dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky nastanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této zadávací
Součástí předmětu veřejné zakázky je výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této zadávací dokumentaci vyjmenovány, avšak dokumentaci vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektovéjsou pro zpracování projektové dokumentacdokumentacee a vydání příslušných a vydání příslušných rozhodnutí čirozhodnutí či povolení nutné. povolení nutné.
V rámci plnění této veřejné zakázky zabezpečí vybraný zájemce veškeré práce a činnosti nutné k řádnému
V rámci plnění této veřejné zakázky zabezpečí vybraný zájemce veškeré práce a činnosti nutné k řádnému zpracování projektovzpracování projektovéé dokumentacdokumentacee (např. nezbytné doplňující průzkumy, sondy, statické výpočty, (např. nezbytné doplňující průzkumy, sondy, statické výpočty, geodetické zaměření stávajícího stavu apgeodetické zaměření stávajícího stavu apod.) a kod.) a k vydání příslušných rozhodnutí dle platné legislativy vydání příslušných rozhodnutí dle platné legislativy (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení). Součástí prací je i zajištění případného pravomocného (sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení). Součástí prací je i zajištění případného pravomocného povolení ke kácení dřevin, souhlasu spovolení ke kácení dřevin, souhlasu s činností ačinností a umístěním stavby vumístěním stavby v ochranných pásmech, poochranných pásmech, povolení volení vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do vstupu na dotčené pozemky, povolení napojení na komunikace, povolení uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnutí, apod.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.