Druhy veřejných zakázek

Veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sbírky, o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) se dělí:

1) podle předpokládané hodnoty:

 • veřejné zakázky malého rozsahu (dodávky nebo služby - do 2 milionů Kč bez DPH, stavební práce - do 6 milionů Kč bez DPH),

 • podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky (dodávky nebo služby – nad 2 miliony Kč bez DPH, stavební práce – nad 6 milionů Kč bez DPH)*.

* Poznámka: finanční hranice mezi podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázkou je stanovena nařízením vlády č. 172/2016 Sbírky, které se aktualizuje každé 2 roky v návaznosti na aktualizaci předpisů EU (nutný přepočet finančního limitu v EUR na CZK dle aktuálního kurzu) a liší se jak v závislosti na:

2) podle předmětu VZ

(dodávky nebo služby nebo stavební práce), popřípadě dle toho, zda se jedná o veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.

3) podle druhu zadavatele

(Česká republika, resp. organizační složky státu, ČNB, státní příspěvková organizace, územní samosprávné celky, tj. obce, kraje, jiné právnické osoby),

Veřejnou zakázku může zadávat:

 • VEŘEJNÝ ZADAVATEL (Česká republika, resp. organizační složky státu, ČNB, státní příspěvková organizace, územní samosprávné celky, tj. obce, kraje a dále jiné právnické osoby) - státní veřejné zakázky,

 • ZADAVATEL (osoba, která k úhradě podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky použije více než 200 milionů Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků je poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele nebo rozpočtu EU),

 • CENTRÁLNÍ ZADAVATEL (zadavatel, který pořizuje dodávky nebo služby, které následně přenechá jednomu či více zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly pořízeny, nebo provádí zadávacího řízení, v němž jiný zadavatel či zadavatelé pořizují dodávky nebo služby nebo stavební práce).

Sektorové veřejné zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti (např. některé činnosti v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, činnosti související s provozování sítí v oblasti železniční, tramvajové, veřejné autobusové dopravy, provozování letišť atd.).

Pro zadávání sektorových veřejných zakázek platí zvláštní pravidla vymezená v ustanovení § 158 až § 173 ZZVZ (např. zadavatel není povinen zadat podlimitní veřejnou zakázku v zadávacím řízení dle ZZVZ, pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek může zadavatel zavést systém kvalifikace, který usnadňuje dodavatelům prokazování kvalifikace v případě sektorových veřejných zakázek).

Druhy zadávacího řízení:

 1. Veřejné zakázky malého rozsahu („VZMR“)

 2. Zjednodušená podlimitní řízení („ZPŘ“)

 3. Otevřená řízení („OŘ“)

 4. Užší řízení („UŘ“)

 5. Jednací řízení s uveřejněním („JŘSU“)

 6. Jednací řízení bez uveřejnění („JŘBU“)

 7. Řízení se soutěžním dialogem

 8. Řízení o inovačním partnerství

 9. Koncesní řízení

 10. Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu