Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem se rozumí společnost Dasonele a.s., IČ: 243 07 998, se sídlem Šlejnická 1547/13, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 18249, e-mail info@dasonele.cz(dále jen „provozovatel“).

 2. Zákazníkem se rozumí každá fyzická či právnická osoba, která provede registraci na portálech
  a používá tak služby poskytované provozovatelem (dále jen „Zákazník“).

 3. Portálem se rozumí internetové servery umístěné na adrese www.najdivz.cz a najdivz.cz, které poskytují databázi veřejných zakázek a databázi dodavatelů veřejných zakázek.

 4. Informacemi o veřejných zakázkách se rozumí data a texty obsažené na portálech. Informace o veřejných zakázkách jsou určeny pouze pro registrované uživatele (dále jen „Zákazník“). Informacemi o dodavatelích veřejných zakázek se rozumí informace o dodavatelích, které sám dodavatel zveřejnil na serveru www.najdivz.cz, případně upravil subjekt, jemuž dodavatel poskytoval dodávky, služby či stavební práce (referenční listina, osvědčení vydaná objednatelem příp. stanovisko objednatele).

 5. Registrací Zákazníka na portálech a jejím potvrzením provozovatelem dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Zákazníkem a provozovatelem, přičemž práva a povinnosti smluvních stran stanoví tyto obchodní podmínky.

 

2) Registrace Zákazníka

 1. Těmito pravidly se řídí Zákazník a odesláním registrace s nimi bez výhrad souhlasí.

 2. Zákazník je povinen při registraci vyplnit všechny povinné údaje pravdivě a úplně. Zákazník je povinen oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu registrovaných údajů. Provozovatel je oprávněn vyzvat Zákazníka k prokázání správnosti registrovaných údajů, výzvou zaslanou na adresu elektronické pošty Zákazníka, uvedenou Zákazníkem při registraci. Nebude-li této výzvě ve lhůtě stanovené provozovatelem vyhověno, je provozovatel oprávněn uživatelský účet Zákazníka zablokovat.

 3. Údaje, které Zákazník uvede, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat obecně platné etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy provozovatele portálů.

 4. Vedle uvedení registračních údajů potvrdí Zákazník při registraci výběr služby, o jejíž poskytnutí ze strany provozovatele má zájem.

 5. Zákazník souhlasí, že jím poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu Dodavatelů a Zadavatelů na portálech.

 6. Zákazník souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů provozovateli portálů a jeho spolupracujícím subjektům.

 7. Zákazník souhlasí s tím, že popis firmy a popis produktů a služeb může být administrátorem upraven.

 

3) Služby poskytované provozovatelem

 1. Po registraci získá Zákazník právo přístupu k informacím o veřejných zakázkách a zároveň přístup do databáze dodavatelů veřejných zakázek.

 2. Za účelem umožnění využívání služeb Zákazníkem zřídí provozovatel Zákazníkovi současně s potvrzením registrace Zákazníka uživatelský účet Zákazníka přístupný pod uživatelským jménem a heslem Zákazníka (dále jen „uživatelský účet“). K tomuto uživatelskému účtu budou mít přístup pouze fyzická osoba či fyzické osoby uvedené Zákazníkem při registraci. Těmito obchodními podmínkami je chápan jeden uživatelský účet = jedna fyzická osoba.

 3. Uživatelský účet bude Zákazníkovi zpřístupněn bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) po vytvoření registrace. Zpřístupnění účtu Zákazníka provozovatel oznámí Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka, uvedené Zákazníkem při registraci spolu se zasláním uživatelského jména a hesla Zákazníka.

 4. Zákazník je povinen udržovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám a neumožnit tak třetím osobám přístup k poskytovaným službám pod účtem Zákazníka.

 5. V případě, že Zákazník bude chtít změnit osoby s oprávněním k přístupu k uživatelskému účtu Zákazníka, musí tuto změnu písemně nahlásit na elektronickou adresu poskytovatele.  Změna bude provedena do 10 pracovních dní ode dne doručení písemné žádosti o změnu.

 6. V případě, že Zákazník umožní přístup k uživatelskému účtu Zákazníka jiným osobám, než uvedeným při registraci, nebo těm osobám, které tyto v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku nahradily, je provozovatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé takovéto pochybení, kdy Zákazník neoprávněně umožnil přístup k poskytovaným službám pod účtem Zákazníka jiným osobám, než těm uvedeným při registraci.  Tato smluvní pokuta může být požadována opakovaně, nezdrží-li se Zákazník svého jednání.

4) Platební podmínky

 1. Cena služeb je cenou za jeden rok poskytování služeb provozovatelem objednateli.

 2. Cena služeb je splatná předem, tedy před započetím poskytování služeb ze strany provozovatele.

 3. K vyúčtování ceny služeb vystaví provozovatel daňový doklad – fakturu. Faktura je provozovatelem vystavována před započetím poskytování služby. Splatnost faktury bude činit 14 dní ode dne jejího vystavení. Fakturu doručí provozovatel Zákazníkovi v elektronické podobě elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou Zákazníkem při registraci, přičemž Zákazník s tímto způsobem fakturace výslovně souhlasí.

 4. Zákazník uplatní své námitky proti správnosti faktury - daňového dokladu písemně nejpozději do tří dnů od doručení faktury. Pokud jsou námitky oprávněné, vystaví provozovatel a zašle Zákazníkovi dobropis a následně správnou fakturu. Od doručení opravené faktury počíná běžet nová doba splatnosti. K neoprávněným námitkám Zákazníka se nepřihlíží.

 5. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny služby je Zákazník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené ceny služeb za každý den prodlení.

 6. Veškeré platby provozovateli je Zákazník povinen hradit na účet provozovatele, v souladu s údaji uvedenými na faktuře ve lhůtě splatnosti na faktuře uvedené.

 7. Cena služeb zaplacená provozovateli je částkou nevratnou a Zákazník není oprávněn požadovat její vrácení, resp. vrácení její části zpět.

 8. Zákazník bere na vědomí, že v případě reklamace služby, nemá tato reklamace vliv na jeho povinnost hradit sjednanou cenu služby.

 

5) Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Provozovatel má právo údaje uvedené Zákazníkem při registraci a poté i v editaci po přihlášení zveřejnit na portálech.

 2. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo odmítnout či zrušit registraci Zákazníka, který:

 • uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
 • se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o poptávajících (zejména monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům či využívání k jiným než přímým obchodním účelům např. vytváření seznamu zakázek a jejich následný prodej atd..)
 • nesplňuje tyto podmínky, zejména pravidla pro registraci Zákazníka a práva a povinnosti Zákazníka
 • by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele
 1. Provozovatel není schopen garantovat nepřetržitou dostupnost, plnou funkčnost portálů ani rychlost připojení k portálům. Provozovatel proto neodpovídá Zákazníkovi za škodu, která mu vznikne v souvislosti s provozem, resp. nefunkčností či nedostupností portálů, zejména neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), a to jak na straně Zákazníka, tak na straně provozovatele a popř. dalších zúčastněných osob.

 2.  Provozovatel je oprávněn za účelem údržby portálů provoz portálů po nezbytně nutnou dobu omezit, popř. na určitou dobu jej zcela vyřadit z provozu.

 3. Provozovatel vyvine veškeré úsilí k zamezení uveřejňování nepravdivých veřejných zakázek. Provozovatel však nenese odpovědnost za správnost a pravdivost veřejných zakázek uveřejněných na portálech.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány a zveřejněny bez předchozího upozornění.

 5. Provozovatel portálů má právo zasílat na email Zákazníka zprávy s novinkami portálů nebo provozovatele s reklamním obsahem a nabídkou třetích stran.

 6. Zákazník uskutečněním registrace souhlasí s tím, že provozovatel může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům.

 7. Zákazník není oprávněn použít jakékoli technické či jiné prostředky, které by mohly mít vliv na funkčnost portálů či jeho dostupnost, neoprávněné užití textů a dat přístupných prostřednictvím portálů či nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu portálů. Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému portálů. Zákazník není oprávněn používat portály způsobem, kterým by jakkoli obtěžoval ostatní uživatele sítě elektronických komunikací. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do uživatelských práv a uživatelského účtu jiného Zákazníka.

 8. Zákazník se zavazuje, že nebude získané veřejné zakázky úmyslně zneužívat k páchání trestné činnosti, čímž by mohl poškodit dobré jméno provozovatele. Provozovatel je v tomto případě oprávněn jakkoli zamezit šíření dat, které by Zákazník přes upozornění šířil v rozporu s těmito podmínkami nebo zákonem. Provozovatel je připraven spolupracovat s příslušnými státními orgány a poskytnout jim veškeré vyžádané informace včetně údajů poskytnutých Zákazníkem.

 9. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek třetí straně vinou Zákazníka ztráty nebo škody, nese Zákazník, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a provozovatel portálů je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Zákazníka.

 10. Provozovatel má nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména portálů, jež mu Zákazník svým jednáním způsobil.

 11. Portály, jejich struktura, název, grafická podoba, databáze jsou autorskými díly, ke kterým vykonává příslušná majetková práva provozovatel. Jakékoliv užití autorských děl provozovatele, jakož i dalších autorských děl přístupných prostřednictvím portálů a dalších dat, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele. Obsah umístěný na portálech popř. v databázích portálů podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. 

 12. Zákazník je povinen při užívání portálů dodržovat tyto obchodní podmínky a obecně závazné právní předpisy.

 

6) Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení

 1. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena u neplacených funkcí na dobu neurčitou, u placených funkcí na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.

 2. Doba trvání smlouvy u placených funkcí se před uplynutím sjednané doby trvání prodlužuje opětovně o dobu jednoho roku, oznámí-li zákazník provozovateli písemným oznámením (email, fax, datová schránka, pošta), že o prodloužení smlouvy má zájem. K takovémuto prodloužení doby trvání smlouvy může dojít opakovaně.

 3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy pouze v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

 4. Provozovatel je oprávněn dle své volby:

a) odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem anebo

b) zablokovat uživatelský účet zákazníka anebo

c) zrušit registraci zákazníka,

nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

a) Zákazník podstatným způsobem poruší tyto obchodní podmínky, popř. právní předpisy; za podstatné porušení obchodních podmínek se považuje zejména:

I. Zákazník neuhradí cenu služeb řádně a včas

II. Zákazník umožní přístup k uživatelskému účtu Zákazníka jiným osobám, než uvedeným při registraci, nebo těm osobám, které tyto v souladu s těmito obchodními podmínkami nahradily

III. Zákazník neodstraní ve lhůtě stanovené provozovatelem porušení obchodních podmínek

b) Zákazník svým jednáním poškozuje dobré jméno portálů anebo jeho provozovatele

c) Zákazník uvedl při registraci nepravdivé nebo neaktuální údaje, popř. neoznámil změnu těchto údajů nebo neprokázal jejich pravdivosti provozovateli přes jeho výzvu.

O této skutečnosti, tj. odstoupení od smlouvy Zákazníkem, popř. zablokování uživatelského účtu, popř. zrušení registrace Zákazníka vyrozumí provozovatel Zákazníka oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou Zákazníkem při registraci.

 1. V případě nepodstatného porušení těchto obchodních podmínek Zákazníkem je provozovatel oprávněn upozornit Zákazníka elektronickou cestou na porušení obchodních podmínek a případně (dle povahy porušení) stanovit Zákazníkovi lhůtu k nápravě ne kratší než 3 dny.

 2. Osoba, které byl provozovatelem zablokován účet, zrušena registrace nebo vůči které provozovatel od smlouvy odstoupil, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny služeb, a to ani její části. Tato osoba dále není oprávněna se bez výslovného souhlasu provozovatele opětovně zaregistrovat jako Zákazník. Provozovatel je oprávněn takovéto osobě neumožnit registraci na portálech, zrušit registraci na portálech, zablokovat uživatelský účet takovéto osoby anebo odstoupit od smlouvy s takovouto osobou.

 

7) Zpracování osobních údajů

 1. Zákazník uděluje provozovateli jako zpracovateli osobních údajů souhlas dle zákona
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které provozovateli sdělí v souvislosti se svojí registrací na portálech. Souhlas je udělován za účelem správy a provozu portálů, poskytování služeb na portálech, za účelem interního využití provozovatelem, pro marketingové účely včetně šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas je udělován Zákazníkem na dobu neurčitou. Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým provozovateli a právo na jejich opravu.

 2. Provozovatel je oprávněn používat osobní údaje Zákazníka pro zasílání e-mailů s reklamním obsahem na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou Zákazníkem při registraci.

 3. Zpracováním osobních údajů může provozovatel jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

8) Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku.

 2. Zánikem nebo zrušením smlouvy se Zákazníkem nezanikají souhlasy udělené Zákazníkem v souvislosti se smlouvou a právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).

 3. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a stejně tak i ceník služeb jednostranně měnit, za podmínek zde stanovených, formou uveřejnění nových obchodních podmínek, popř. ceníku na portálech. Změnu obchodních podmínek, popř. ceníku, provozovatel oznámí Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka, uvedenou Zákazníkem při registraci. Nové znění obchodních podmínek, popř. ceníku, nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálech. Zákazník potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek popř. ceníku každým užitím portálů. Nebude-li Zákazník se změnou obchodních podmínek popř. ceníku souhlasit, je povinen toto oznámit provozovateli oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty provozovatele nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla jejich změna oznámena. Smlouva s takovýmto Zákazníkem pak nadále trvá za nezměněných podmínek a smluvní vztah mezi Zákazníkem a provozovatelem skončí uplynutím sjednané doby trvání, aniž dojde k dalšímu automatickému prodloužení smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě oznámení provozovateli nezašle, mají smluvní strany souhlasně za to, že Zákazník akceptuje změnu obchodních podmínek popř. ceníku a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových obchodních podmínek popř. ceníku řídí těmito novými obchodními podmínkami popř. ceníkem.

 4. Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a stejně tak i ceník služeb jednostranně měnit, za podmínek zde stanovených, formou uveřejnění nových obchodních podmínek, popř. ceníku na portálech. Změnu obchodních podmínek, popř. ceníku, provozovatel oznámí Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka, uvedenou Zákazníkem při registraci. Nové znění obchodních podmínek, popř. ceníku, nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálech. Zákazník potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze obchodních podmínek popř. ceníku každým užitím portálů. Nebude-li Zákazník se změnou obchodních podmínek popř. ceníku souhlasit, je povinen toto oznámit provozovateli oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty provozovatele nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla jejich změna oznámena. Smlouva s takovýmto Zákazníkem pak nadále trvá za nezměněných podmínek a smluvní vztah mezi Zákazníkem a provozovatelem skončí uplynutím sjednané doby trvání, aniž dojde k dalšímu automatickému prodloužení smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě oznámení provozovateli nezašle, mají smluvní strany souhlasně za to, že Zákazník akceptuje změnu obchodních podmínek popř. ceníku a souhlasí s tím, že se smlouva ode dne účinnosti nových obchodních podmínek popř. ceníku řídí těmito novými obchodními podmínkami popř. ceníkem.

 5. Smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory ze smluvního vztahu vzniklé dohodou. Jestliže nebude možné přes veškerou snahu spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud provozovatele.

 6. Tyto obchodní podmínky jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na portálech. Tyto podmínky, jakož i vztahy, které upravují, se řídí právem České republiky.

 7. Tyto podmínky nabývají platnost dnem jejich zveřejnění.

 8. Součástí těchto obchodních podmínek je i ceník.