Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem VZ je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) na stavbu „Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, na schválenou variantu bez podchodu pod celým kolejištěm v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, včetně podání žádosti o vydání společného povolení příslušným stavebním úřadům. Předmětem díla je také vytvoření Informačního modelu BIM v rozsahu stanovených BIM cílů uvedených v Příloze č.11 Smlouvy o dílo – BIM Protokol.

Rozsah Díla
1. Zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude současně podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, dále zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi.

2. Zpracování žádosti dle §94 l Společné územní a stavební řízení zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů pro vydání společného povolení (správní poplatek za společné řízení uhradí Objednatel).

3. Rozsah a členění projektové dokumentace DUSP a PDPS bude zpracován následovně:
a. ve stupni dokumentace DUSP v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Obsah dokumentace je definován přílohou č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).
b. a ve stupni dokumentace PDPS, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Obsah dokumentace je definován přílohou č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. Tato dokumentace se zpracovává jako rozšířená dokumentace DUSP a odevzdává se jako kompletní dokumentace, která je podkladem pro výběr zhotovitele stavby.
c. Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. budou doložené části s označením Doklady objednatele dle ZTP.
d. Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.(náklady části stavby – infrastruktura budou oceněny dle platného OTSKP, náklady části stavby – nádražní budova – budou oceněny dle aktuální cenové databáze URS Praha).

4. Součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.

5. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných k technickému řešení.

6. Součástí díla je rovněž:
- zpracování vyplněných žádostí o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh
- zpracování podkladů a dokumentace pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění)
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému
- vyhodnocení požadavků a podkladů pro vypracování Informačního modelu celé stavby, dle požadavku BIM Protokolu včetně jeho příloh

7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které jsou doložené v Příloze Smlouvy o dílo č. 3 a BIM protokolu včetně jeho příloh, jako součást Přílohy Smlouvy o dílo č.11.

8. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby.


Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.06.2020 (09:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.