Zjednodušená podlimitní řízení („ZPŘ“) - § 53 ZZVZ

Použití zjednodušeného podlimitního řízení je možné v případě, kdy zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku (u stavebních prací pouze do 50 mil. Kč bez DPH). Zadavatel nesmí s dodavatelem jednat o podaných nabídkách.

Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek včetně kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele (např. NEN, TENDERARENA, E-ZAK), kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky + vedle toho může odeslat výzvu některým dodavatelům (min. 5) – toto je nepovinné.

Ve Věstníku veřejných zakázek se žádný formulář o zahájení zjednodušeného podlimitního řízení neuveřejňuje.

Zadavatel není povinen požadovat prokázání kvalifikace, ale může – v takovém případě je oprávněn požadovat splnění i jiných kritérií (např. bezdlužnost vůči zadavateli) než:

  • ZÁKLADNÍ způsobilosti nebo „čistý“ výpis z Rejstříku trestů ve vztahu k některých trestným činům, bezdlužnost (daně, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), neexistence insolvence, úpadku atd. - doklady nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení,

  • PROFESNÍ způsobilosti nebo výpis z obchodního rejstříku – doklad nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, doložení oprávnění podnikat (výpis ze živnostenského rejstříku), popřípadě členství v profesní samosprávné komoře (např. komora architektů, daňových poradců, advokátů) nebo odborné způsobilosti (např. osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sbírky, o výkonu povolání autorizovaných architektů),

  • EKONOMICKÉ kvalifikace nebo minimální roční obrat dodavatele za 3 poslední účetní období,

  • TECHNICKÉ kvalifikace (nejčastěji - seznam významných dodávek/služeb/stavebních prací, seznam techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, popis technického vybavení, přehled nástrojů nebo pomůcek, vzorky).

Lhůta pro zasílání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace – min. 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro nabídky.

Lhůta pro nabídky – min. 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení (tj. uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele),

Lhůty jsou nastaveny jako minimální, musí být zároveň i dostatečné pro zpracování nabídky s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky. V této lhůtě je možné podat i námitky proti zadávací dokumentaci (zadavatel má 15 kalendářních dnů na jejich vyřízení).

Není stanoveno pořadí jednotlivých úkonů (ani lhůty pro jejich provedení) pro výběr vybraného dodavatele od ukončení otevírání obálek až do uzavření smlouvy. Záleží jen na zadavateli, jaký zvolí konkrétní postup pro průběh zadávacího řízení, tj.:

  • zda nejdříve posoudí nabídky (splnění požadavků na kvalifikaci, popřípadě dalších zadávacích podmínek, např. technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky) a potom bude hodnotit nabídky dle zvolených hodnotících kritérií (nejčastěji nabídková cena) nebo

  • zda vyhodnotí nejprve nabídky a posléze posoudí podmínky účasti v řízení, případně posoudí podmínky účasti v řízení pouze u nabídky vybraného dodavatele, u kterého musí posoudit podmínky účasti vždy.

prohlídku místa plnění (pokud je potřeba) uskuteční zadavatel tak, aby termín prohlídky byl nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

oznámení o výběru dodavatele nebo oznámení o vyloučení účastníka – nemusí být zasíláno jednotlivým účastníkům zadávacího řízení nebo vyloučenému účastníkovi, postačí pouze uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele (nutné aktivně sledovat !!!), pokud si toto zadavatel v zadávací dokumentaci vymínil.

Ve Věstníku veřejných zakázek se uveřejní formulář oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo zrušení zadávacího řízení.

warning
Upozornění: Vidíte pouze první 3 z celkových 638 veřejných zakázek v této kategorii. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.