Užší řízení („UŘ“) - § 58 ZZVZ

Průběh užšího řízení je rozdělen do dvou fází. V prvé fázi zadavatel vyzývá k podání žádosti o účast (spolu s doklady o kvalifikaci), kterou dodavatelé vyjadřují svůj zájem účastnit se zadávacího řízení, a teprve po posouzení žádostí o účast zadavatel v druhé fázi vyzve již možný omezený okruh účastníků zadávacího řízení, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek - ti jsou oslovováni výzvou, která musí mít náležitosti stanovené v příloze č. 6 ZZVZ. Zadavatel nesmí s dodavatelem jednat o podaných nabídkách.

Zadavatel zahajuje UŘ odesláním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast nebo v případě nadlimitní veřejné zakázky se formulář uveřejní i v Úředním věstníku Evropské unie („TED“) + uveřejní kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele (např. NEN, TENDERARENA, E-ZAK), tj. nelze ji rozdělit na dokumentaci kvalifikační pro prvou fázi a dokumentaci „k podání nabídky“ !!!.

ZZVZ stanoví pro určitý okruh zadavatelů i další možnosti zahájení užšího řízení - veřejný zadavatel s výjimkou organizačních složek ČR a ČNB, je oprávněn zahájit zadávací řízení také odesláním předběžného oznámení k uveřejnění ve VVZ. Oznámení o zahájení zadávacího řízení již zadavatel k uveřejnění ve VVZ neodesílá. Předběžné oznámení je v takovém případě výzvou pro dodavatele, aby projevili předběžný zájem o veřejnou zakázku (nezbytná podmínka pro to, aby následně zadavatel mohl vyzvat dodavatele k podání žádosti o účast).

Zadavatel musí požadovat prokázání části kvalifikace, a to v následujícím rozsahu:

 • ZÁKLADNÍ způsobilost nebo „čistý“ výpis z Rejstříku trestů ve vztahu k některých tr.činům, bezdlužnost (daně, veřejné zdrav. pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti), neexistence insolvence, úpadku atd./ - doklady nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,

 • část PROFESNÍ způsobilosti nebo výpis z obchodního rejstříku – doklad nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení nebo.

Zadavatel může nebo nemusí požadovat na výše uvedený rozsah prokázání kvalifikace v následujícím rozsahu:

 • část PROFESNÍ způsobilosti (doložení oprávnění podnikat (výpis ze živnostenského rejstříku), popřípadě doklad o členství v profesní samosprávné komoře (např. komora architektů, daňových poradců, advokátů) nebo odborné způsobilosti (např. osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sbírky, o výkonu povolání autorizovaných architektů),

 • EKONOMICKÁ kvalifikace nebo min. roční obrat dodavatele za 3 poslední účetní období nebo,

 • TECHNICKÁ kvalifikace (nejčastěji - seznam významných dodávek nebo služeb nebo stavebních prací, seznam techniků, osvědčení o vzdělání a odb.kvalifikaci, popis tech. vybavení, přehled nástrojů nebo pomůcek, vzorky).

Zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků zadávacího řízení po uplynutí lhůty pro žádosti o účast, vyloučí z účasti účastníky, kteří neprokázali splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci, a nevyloučené účastníky vyzve k podání nabídek.

Lhůty pro zasílání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

 • min. 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro nabídky (v případě podlimitních veřejných zakázek),

 • min. 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro nabídky (v případě nadlimitních veřejných zakázek).

Lhůty pro žádosti o účast:

 • min. 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. od odeslání formuláře o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek nebo odeslání výzvy k podání žádosti o účast, pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení (v případě podlimitních veřejných zakázek),

 • min. 30 kalendářních dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. od odeslání formuláře o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek nebo odeslání výzvy k podání žádosti o účast, pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení (v případě nadlimitních veřejných zakázek).

V této lhůtě je možné podat i námitky proti podmínkám vztahujících se ke kvalifikaci dodavatele (zadavatel má 15 kalendářních dnů na jejich vyřízení).

Lhůty pro nabídky:

 • min. 15 pracovních dnů od odeslání výzvy k podání nabídek (v případě podlimitních veřejných zakázek),

 • min. 25 kalendářních dnů od odeslání výzvy k podání nabídek (v případě nadlimitních veřejných zakázek).

Lhůty jsou nastaveny jako min, musí být zároveň i dostatečné pro zpracování nabídky s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky. V této lhůtě je možné podat i námitky proti zadávací dokumentaci (zadavatel má 15 kalendářních dnů na jejich vyřízení).

Není stanoveno pořadí jednotlivých úkonů (ani lhůty pro jejich provedení) pro výběr vybraného dodavatele od ukončení otevírání obálek až do uzavření smlouvy. Záleží jen na zadavateli, jaký zvolí konkrétní postup pro průběh zadávacího řízení, tj.:

prohlídku místa plnění (pokud je potřeba) uskuteční zadavatel tak, aby termín prohlídky byl nejméně 10 pracovních dnů (v případě podlimitní veřejné zakázky 5 pracovních dnů) před skončením lhůty pro podání nabídek.

oznámení o výběru dodavatele nebo oznámení o vyloučení účastníka – musí být zasíláno jednotlivým účastníkům zadávacího řízení nebo vyloučenému účastníkovi (rozhodně nepostačí pouze uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele).

Ve Věstníku veřejných zakázek (v případě nadlimitních veřejných zakázek rovněž v TEDu) se uveřejní formulář oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo zrušení zadávacího řízení.

warning
Upozornění: Vidíte pouze první 3 z celkových 89 veřejných zakázek v této kategorii. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.