Otevřená řízení („OŘ“) - § 56 ZZVZ

Použití otevřeného řízení je možné jak pro zadání podlimitní, tak nadlimitní veřejné zakázky (tj. veřejné zakázky dle ZZVZ) na dodávky/služby/stavební práce bez jakýchkoliv podmínek. Zadavatel nesmí s dodavatelem jednat o podaných nabídkách.

Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním formuláře "Oznámení o zahájení zadávacího řízení" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky, v případě nadlimitní veřejné zakázky se formulář uveřejní i v Úředním věstníku Evropské unie („TED“) + uveřejní kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele (např. NEN, TENDERARENA, E-ZAK).

Zadavatel musí požadovat prokázání části kvalifikace, a to v následujícím rozsahu:

 • ZÁKLADNÍ způsobilost, tzn. „čistý“ výpis z Rejstříku trestů ve vztahu k některých trestním činům, bezdlužnost (daně, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), neexistence insolvence, úpadku atd., doklady nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,

 • část PROFESNÍ způsobilosti výpis z obchodního rejstříku, doklad nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel může nebo nemusí požadovat nad výše uvedený rozsah prokázání kvalifikace v následujícím rozsahu:

 • část PROFESNÍ způsobilosti (doložení oprávnění podnikat (výpis ze živnostenského rejstříku), popřípadě doklad o členství v profesní samosprávné komoře (např. komora architektů, daňových poradců, advokátů) nebo odborné způsobilosti (např. osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sbírky, o výkonu povolání autorizovaných architektů),

 • EKONOMICKÉ kvalifikace nebo min. roční obrat dodavatele za 3 poslední účetní období,

 • TECHNICKÉ kvalifikace (nejčastěji - seznam významných dodávek/služeb/stavebních prací, seznam techniků, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, popis technického vybavení, přehled nástrojů nebo pomůcek, vzorky).

lhůty pro zasílání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

 • min. 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro nabídky (v případě podlimitních veřejných zakázek),

 • min. 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro nabídky (v případě nadlimitních veřejných zakázek)

Lhůty pro nabídky:

 • min. 15/20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. od odeslání formuláře o zahájení zadávacího řízení do VVZ (v případě podlimitních veřejných zakázek na dodávky a služby/stavební práce),

 • min. 30 kalendářních dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. od odeslání formuláře o zahájení zadávacího řízení do VVZ (v případě nadlimitních veřejných zakázek),

Lhůty jsou nastaveny jako minmální, musí být zároveň i dostatečné pro zpracování nabídky s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky. V této lhůtě pro nabídky je možné podat i námitky proti zadávací dokumentaci (zadavatel má 15 kalendářních dnů na jejich vyřízení).

Není stanoveno pořadí jednotlivých úkonů (ani lhůty pro jejich provedení) pro výběr vybraného dodavatele od ukončení otevírání obálek až do uzavření smlouvy. Záleží jen na zadavateli, jaký zvolí konkrétní postup pro průběh zadávacího řízení, tj.:

 • zda nejdříve posoudí nabídky (splnění požadavků na kvalifikaci, popřípadě dalších zadávacích podmínek, např. technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky) a potom bude hodnotit nabídky dle zvolených hodnotících kritérií (nejčastěji nabídková cena) nebo

 • zda vyhodnotí nejprve nabídky a posléze posoudí podmínky účasti v řízení, případně posoudí podmínky účasti v řízení pouze u nabídky vybraného dodavatele, u kterého musí posoudit podmínky účasti vždy.

prohlídku místa plnění (pokud je potřeba) uskuteční zadavatel tak, aby termín prohlídky byl nejméně 10 pracovních dnů (v případě podlimitní veřejné zakázky 5 pracovních dnů) před skončením lhůty pro podání nabídek.

oznámení o výběru dodavatele nebo oznámení o vyloučení účastníka – musí být zasíláno jednotlivým účastníkům zadávacího řízení nebo vyloučenému účastníkovi (rozhodně nepostačí pouze uveřejnění tohoto oznámení na profilu zadavatele).

Ve Věstníku veřejných zakázek (v případě nadlimitních veřejných zakázek rovněž v TEDu) se uveřejní formulář oznámení o výsledku zadávacího řízení nebo zrušení zadávacího řízení.

warning
Upozornění: Vidíte pouze první 3 z celkových 853 veřejných zakázek v této kategorii. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.