Jednací řízení bez uveřejnění („JŘBU“) - § 63 ZZVZ

Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud je splněna některá z níže uvedených podmínek:

  • předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon,

  • z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž,

  • je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví,

  • v předchozím otevřeném řízení, užším řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, podané nabídky nesplňovaly požadavky na předmět veřejné zakázky, účastníci nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast,

  • je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním.

Použití je ze strany zadavatele velmi výjimečně s ohledem na to, že veřejná zakázka je prakticky zadávána dodavateli napřímo.

Samotný průběh zadávacího řízení není nijak regulován, zadavatel je povinen řídit se zásadami transparentnosti a přiměřenosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení.

warning
Upozornění: Vidíte pouze první 3 z celkových 2 veřejných zakázek v této kategorii. Pro zobrazení dalších zakázek se přihlašte nebo zaregistrujte.