Veřená zakázka

Revitalizace lokality Ptačí slať

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
45246000-3 - Regulace řek a ochrana před povodněmi
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Ptačí slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málo kapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území. Součástí zakázky je: 1. Zablokování odvodňovacích kanálů – jedná se o příčné zablokování kanálů různými typy dřevěných přepážek. Přepážky jsou buď z horizontálně instalovaných prken (ev. kulatiny) ve více vrstvách překrývajících spáry nebo ze svisle zarážených fošen sesazených na pero-drážku. Mezi vrstvami prken nebo na návodní straně bude vložena geotextilie z rozložitelného přírodního materiálu, testovaného na neškodnost pro přírodní prostředí. Přehrádky budou následně doplněny obsypem zeminou a přehrazené odvodňovací kanály budou částečně nebo zcela (dle zadání) vyplněny přírodním materiálem. Pro vyplnění kanálů bude použit materiál z břehových valů a z blízkého okolí a na části úseků vázané hatě z větví. Na vybraných místech budou vytvořeny mělké průlehy sloužící k odlehčení vody soustředěné v blokovaném korytě. 2. Obnova původních potočních koryt a vlásečnic – voda z odvodňovacích kanálů, které jsou napřímenými potoky, bude převedena do obnovených přírodních koryt. V původní přírodní trase budou využity zbytky původních koryt potoků nebo budou vytvořena nová, málo kapacitní koryta se střídáním protisměrných oblouků s parametry přírodního toku odpovídajícího situaci na stanovišti. Šířka drobných odtoků bude v rozmezí maximálně 0,4-0,5 m, hloubka většinou do 0,2 m, maximálně 0,3 m v dolních kapacitnějších úsecích. Toto opatření je navrženo v trasách (meandračním pásu) původních koryt vytipovaných při terénním průzkumu. 3. Nezbytné vyřezání dřevin včetně vzrostlých stromů za účelem zpřístupnění odvodňovacích kanálů a prostoru pro obnovu přírodních potoků. 4. Vyrovnání a úprava dna a stran odvodňovacího příkopu na horní straně Švelské cesty v délce cca 130 m, uložení polyetylenové trubky na zarovnané dno příkopu (včetně osazení revizních šachet) a zásyp příkopu včetně jílového těsnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2021