Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Revitalizace lokality Ptačí slať


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Ptačí slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málo kapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území. Součástí zakázky je: 1. Zablokování odvodňovacích kanálů – jedná se o příčné zablokování kanálů různými typy dřevěných přepážek. Přepážky jsou buď z horizontálně instalovaných prken (ev. kulatiny) ve více vrstvách překrývajících spáry nebo ze svisle zarážených fošen sesazených na pero-drážku. Mezi vrstvami prken nebo na návodní straně bude vložena geotextilie z rozložitelného přírodního materiálu, testovaného na neškodnost pro přírodní prostředí. Přehrádky budou následně doplněny obsypem zeminou a přehrazené odvodňovací kanály budou částečně nebo zcela (dle zadání) vyplněny přírodním materiálem. Pro vyplnění kanálů bude použit materiál z břehových valů a z blízkého okolí a na části úseků vázané hatě z větví. Na vybraných místech budou vytvořeny mělké průlehy sloužící k odlehčení vody soustředěné v blokovaném korytě. 2. Obnova původních potočních koryt a vlásečnic – voda z odvodňovacích kanálů, které jsou napřímenými potoky, bude převedena do obnovených přírodních koryt. V původní přírodní trase budou využity zbytky původních koryt potoků nebo budou vytvořena nová, málo kapacitní koryta se střídáním protisměrných oblouků s parametry přírodního toku odpovídajícího situaci na stanovišti. Šířka drobných odtoků bude v rozmezí maximálně 0,4-0,5 m, hloubka většinou do 0,2 m, maximálně 0,3 m v dolních kapacitnějších úsecích. Toto opatření je navrženo v trasách (meandračním pásu) původních koryt vytipovaných při terénním průzkumu. 3. Nezbytné vyřezání dřevin včetně vzrostlých stromů za účelem zpřístupnění odvodňovacích kanálů a prostoru pro obnovu přírodních potoků. 4. Vyrovnání a úprava dna a stran odvodňovacího příkopu na horní straně Švelské cesty v délce cca 130 m, uložení polyetylenové trubky na zarovnané dno příkopu (včetně osazení revizních šachet) a zásyp příkopu včetně jílového těsnění.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.