Veřená zakázka

Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo), Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) a Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)“, „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)“ a „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)“ je zhotovení tří samostatných dokumentací a získání povolení záměru pro jednotlivé stavby v tomto rozsahu:
a) Úplný popis změn oproti záměru, ke kterému byl vydán Závěr zjišťovacího řízení, respektive Závazné stanovisko EIA včetně vyjádření autorizované osoby dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., zda změny záměru mohou mít významný vliv na životní prostředí.
b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,
e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 této Smlouvy.
f) Zhotovení Aktualizace záměru projektu podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“).
g) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024