Veřená zakázka

Lávka přes náhon v Hostinném

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Královéhradecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a montáž lávky pro pěší. Lávka bude sloužit jako
spojnice mezi cyklostezkou u městských rybníčků a volnočasovým areálem - koupaliště.
Práce spočívají v dodávce a montáží dřevěné lávky na ocelových příčnících. Pro přístup
k lávce od volnočasového areálu bude sloužit mlatový chodník a pro přístup k lávce
od cyklostezky přes hráz rybníků bude sloužit chodník z betonové dlažby. Práce jsou
blíže specifikované ve vypracované projektové dokumentaci Ing. Janem Chaloupským
se sídlem U Hřiště 639, 541 02 Trutnov - Horní Staré Město, IČO 11164034.
Po celou dobu realizace stavby budou dodržována obecná ustanovení nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále
budou dodržovány navazující předpisy, zejména nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,
495/2001 Sb., 101/2005 Sb., 361/2007 362/2005 Sb.
Staveniště bude řádně zabezpečeno. Zařízení staveniště bude umístěno
na pozemku p. č. 780/1 v k. ú. Hostinné, kde budou jednotlivé díly lávky připravovány a
následně přepraveny na staveniště s přihlédnutím na omezení tonáže vzhledem
k parametrům komunikace cyklostezky.
Maximální zatížení cyklostezky je 9 t, a to po provedení zabezpečení proti poškození
(roznášecí plechy na propustkách apod.).
Vlhkost řeziva pro stavbu lávky bude max. 20 %, dále bude řezivo splňovat
normy ČSN EN 1912, ČSN EN 338 a ČSN EN 350-2.
Veřejná zakázka zahrnuje:
 zhotovení díla dle vypracované projektové dokumentace „Lávka přes náhon
a chodníky pro pěší k. ú. Hostinné, pozemek p. č. 679/55, 684/4, 685/2
a 685/4 v k. ú. Hostinné“,
 likvidaci odpadu v souladu s platnými předpisy; pro nakládání s odpady bude vedena
evidence dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu projektové
dokumentace a v souladu s příslušnými platnými normami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.03.2023