Veřená zakázka

Želeč - dostavba kanalizace a čištění odpadních vod z místní části Bezděčín

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45252100-9 - Výstavba čistíren odpadních vod
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dostavba stávající jednotné kanalizace zakončená novou ČOV pro 130 EO.
Dvě stávající stoky budou podchyceny před vyústěním do potoka a svedeny do nové ČOV. U dvou stávajících stok bude ponecháno zakončení v Bezděčínském potoce. Severní stoka bude podchycena v šachtě a svedena novou stokou v nezpevněné ploše přes lapák štěrku a písku a čerpací stanici do ČOV. Jižní stoka bude podchycena v šachtě a svedena gravitačně do pokračování severní stoky. Odpadní vody budou společně natékat na ČOV. Pro novou ČOV bude nutné zřídit novou vodovodní a elektrickou přípojku. Křížení se silnicí III/13711 bude provedeno bezvýkopově – protlakem. Navržena je ČOV, která svou koncepcí čištění odpadních vod patří do skupiny čistíren s nízko zatěžovanou aktivací se stabilní nitrifikací a aerobní stabilizací kalu, tudíž je v souladu s nejlepší dostupnou technologií v této kategorii.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.01.2022