Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla - Oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro, Bílina


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb TDS (Technický dozor stavebníka) na stavbě „Oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova – vrchní patro“.

Požadované činnosti TDS:
• kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s požadavky zadavatele,
• zajišťování souladu výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo,
• kontrola souladu s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby,
• kontrola technologických postupů při provádění prací,
• sledování a kontrola výsledků kontrolních zkoušek a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření),
• kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
• kontrola a zápisy do stavebních deníků,
• kontrola čerpání nákladů stavby,
• kontrola postupu prací dle časového plánu a ustanovení smluv upozornění zhotovitele na nedodržení termínů,
• projednávání změn, víceprací a méněprací,
• bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech,
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání zadavateli,
• kontrola dodržování BOZP,
• spolupráce s autorským dozorem a ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek,
• spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
• sepisování vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění,
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
• kontrola dokladů, které zhotovitel doloží k předání a převzetí dokončené stavby,

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.