Veřená zakázka

Výkon kontrolní a supervizní činnosti investora

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky bude výkon nezávislé a externí kontroly Technického dozoru investora (dále „TDI“), který aktuálně zabezpečuje dozorovou, inženýrskou a poradenskou činnost pro Zadavatele v rámci vybraných úseků stavby Metro I.D (dále jen „Akce“). Hlavní úkoly vybraného dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky budou: (i) Kontrola vybraných činností prováděných ze strany TDI v rámci Akce, účast na kontrolních dnech a důležitých pracovních jednáních; (ii) ověření a kontrola správnosti fakturačních podkladů, soupisů prací stavebních objektů a provozních souborů, ověření a kontrola správnosti a úplnosti výkazu výměr rozhodujících položek, kontrola úplnosti dokumentace změn během výstavby (dále jen „ZBV“) a změnových rozpočtů, vypracování změnových listů („ZL“); (iii) kontrola uznatelnosti nákladů a oprávněnosti změn v průběhu výstavby; (iv) kontrola souladu soupisu stavebních prací dle příslušných právních předpisů, zejména kontrola správnosti a souladu dle ZZVZ a příslušných prováděcích vyhlášek, kategorizace víceprací a méněprací (posouzení zařazení ZBV) v kontextu kategorii možných změn závazků ze smlouvy dle § 222 ZZVZ; (v) monitoring finančního a časového postupu výstavby – mj. kontrola plnění předložených harmonogramů, soulad s obchodními podmínkami, kontrola úplnosti měřících protokolů; (vi) kontrola souladu realizovaných částí díla vůči stavebnímu povolení vč. projednání s orgány státní správy; (vii) kontrola a spolupráce při projednání ekonomicko-analytických podkladů v rámci čerpání dotačních nebo úvěrových prostředků; (viii) průběžné a finální vyhodnocení Akce, zpracování měsíční a závěrečné zprávy; (ix) spolupráce se Zadavatelem při realizování Akce a kontrole TDI; (x) Nezávislá kontrola výsledků Hlavní prohlídky tunelových staveb Bližší informace týkající se předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 2 zadávací dokumentace, návrh smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.06.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.08.2022