Veřená zakázka

Vybudování dopravního propojení ulic Pod Pivovarem - Chomutovská v Klášterci nad OhřÍ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je vybudování komunikace a parkoviště v ul. Pod Pivovarem v Klášterci nad Ohří. Stavební práce budou spočívat v bourání stávajícího stavu tj. vybourání betonových zatravňovacích tvárnic z komunikace včetně podkladních vrstev, odstranění štěrkové cesty včetně podkladních vrstev, vybourání zámkové dlažby a vytrhání obrub z chodníku včetně podkladních vrstev, odstranění betonové přídlažby a konstrukce zahradní chatky včetně betonového základu, odstranění stávajícího oplocení z ocel. trubek a pletiva včetně betonových patek. Následně pak vybudování nové komunikace s živičným povrchem včetně obrub, 17 parkovacích stání z betonových zatravňovacích tvárnic, chodníků včetně obrub a betonových palisád z betonové zámkové dlažby tl. 6cm. Dále pak odvodnění celé stavby pomocí 3 ks vsakovacích studní a žlabů ACO DRAINů PD 100V. Nakonec pak dokončovací práce jako terénní úpravy – zeleň, vodorovné a svislé dopravní značení, veřejné osvětlení včetně kabelového vedení.
Podrobně viz. projektová dokumentace a výkaz výměr.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby - likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, plotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
* dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  31.03.2021