Veřená zakázka

Votice - MK Lidická 2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233200-1 - Různé povrchové práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší
1) Opravu vodovodu a kanalizace v ul. Lidická, kdy vodovod je navržen v délce 225 m z trub PE DN 110 a v rámci oprava kanalizace je navržena stoka "A" v délce 146 m a stoka "A-1" v délce 26 m. Soka "A" je navržena z trub PVC SN 12 DN 400 - 104 m a PVC SN 12 DN 300 - 42 m. Stoka "A-1" je navržena z trub PVC SN 12 DN 250. Trasy jsou umístěny v cestních prostorách. Trasa je volena tak, aby nedocházelo ke zbytečným střetům s cizími zájmy.

2) Rekonstrukci stávající místní komunikace ul. Lidická a osazení dvou bran. V rámci stavby bude odstraněno stávající souvrství vozovky včetně části podloží a částečně budou odfrézovány povrchy v napojení na stávající komunikace - Wolkerovu ul a ul. 2. odboje pro napojení jednotlivých vrstev nové vozovky na vozovky stávající. Komunikace je navržena jako obousměrná, dvoupruhová místní komunikace se šířkou jízdního pruhu 2,75 m. Je uvažována návrhová rychlost 30 km/h. Podél komunikace je navržen chodník v šířce 2,00 m. V rámci rekonstrukce je navrženo 56 kolmých parkovacích stání v základní šířce 2,50 m s délkou 5,00 m (je uvažováno 0,5 m převis vozidla). V rámci parkovacích stání jsou vyhrazena 3 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.


Zadavatel, informuje účastníky, že předpokládá financování části veřejné zakázky (Projektová dokumentace 1b Rekonstrukce ul. Lidická a položkový rozpočet 2b Rekonstrukce ul. Lidická z Programu 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kam podal žádost o dotaci z prostředků státní rozpočtu ČR. Pořadové číslo žádosti: 126376.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.05.2022