Veřená zakázka

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí,
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45233140-2 - Práce na stavbě silnic,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy,
45233200-1 - Různé povrchové práce,
45233220-7 - Povrchová úprava silnic,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení,
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic,
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby,
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů. Jedná se o celkovou rekonstrukci, s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanaci podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev, části průtahu v intravilánu města Tišnov s návazností na stávající dopravní síť. Dotčené území je vymezeno silnicí II/377 na části ulice Dvořákova a křižovatky s ulicí Husova po svislou dopravní značku začátku/konce města a silnicí III/3773 na části ulice Riegrova od křižovatky s ulicemi Dvořákova, Sv. Čecha a Černohorská po křižovatku s ulicemi nám. Míru, Dvořáčkova a nám. 28. října. Silnice II/377 a III/3773 jsou navrženy v kategorii MS2/50 s šířkou mezi obrubami 6,50m. Rekonstrukce komunikace bude spočívat v kompletním odstranění stávající konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujícího podloží a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky. Z důvodu zajištění napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách bude niveleta lokálně snížena oproti stávajícímu stavu až o 260 mm na ulici Riegrova a 170 mm na ulici Černohorská. Stávající situace je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, proto bude přistoupeno ke změně křižovatky z hvězdicové na okružní. Na ulici Černohorská budou v blízkosti parkoviště u hřbitova umístěny nové autobusové zálivy v obou dopravních směrech a upravena stávající stezka pro chodce a cyklisty. Na ulicích Riegrova a Černohorská budou navíc v uličním prostoru po obou stranách umístěny zelené pasy. Stávající odvodnění bude kompletně revitalizováno. V km 0,27283 – 0,35243 po pravé straně ve směru staničení ulice Riegrova bude vybudována opěrná zeď z gabionových košů z důvodu rozšíření chodníku. Bude provedena kompletní obnova a doplnění veřejného osvětlení zájmového území. V rámci stavby dojde k přeložce sdělovacího vedení Itself včetně sloupu s kamerou, k přeložce sdělovacího vedení Cetin a E.on (pouze koordinované akce) v oblasti nové okružní křižovatky. V rámci stavby bude rekonstruována kanalizace a vodovod na ul. Riegrova a Černohorská. Součástí stavby bude i příprava vlastního území výstavby před započetím prací, úprava ul. Na Honech pro objízdnou trasu, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin, odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a výsadba vegetace vybraných ploch dotčených stavbou.
Záměrem projektu je oprava okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů a dále zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na okružní křižovatce. Výsledkem diagnostického průzkumu ke stavu vozovky jsou v celém úseku extrémně havarijní parametry únosnosti i stavu povrchu s výraznými deformacemi. Křižovatka ulic Dvořákova, Sv. Čecha, Riegrova, Černohorská s odsazeným ramenem na ulici Tyršova je z dopravního i bezpečnostního hlediska svou neuspořádanou velkou plochou nepřehledná, nebezpečná a dezorientující. Stávající situace je z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující.
Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, bude-li možno zajistit úplnou uzavírku komunikací.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.05.2021