Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

VN Kobylský


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru malých vodních nádrží, stavba zahrnuje jeden stavební objekt.

Jedná se o změnu stavby vodní nádrže. V rámci ní budou odtěženy sedimenty z nádrže, nádrž bude rozšířena jižním a východním směrem. Těleso stávající hráze bude v délce 24 m odstraněno na úroveň základové spáry a bude proveden nový násyp, pro který se předpokládá využití vhodné zeminy z výkopů. Hráz bude sypaná, homogenní, doplněná o těsnící vrstvu se zámkem na návodní straně. Zemina z odkopu hráze a odstraněný štěrkový povrch stávající lesní cesty budou použity pro vybudování manipulační plochy v blízkosti hráze. Těleso hráze bude lichoběžníkového průřezu se sklonem návodního svahu 1 : 3 a vzdušného 1 : 2. V rámci závěrečných terénních úprav bude vzdušná strana přisypána přebytečnou zeminou a vysvahována do sklonu 1 : 3 až 1 : 4 dle konfigurace terénu. Odvodnění vzdušné paty hráze bude pomocí drenážní patky s uloženým celoobvodově perforovaným potrubím. Ochrannou funkci návodní strany bude zajišťovat dvouvrstvý kamenný pohoz opřený o patku z lomového kamene.
Na koruně hráze bude vytvořena nová konstrukce lesní cesty – lesní odvozní cesta 2. třídy o volné šířce 4 m s návrhovou rychlostí 30 km/h, kategorie 2 L – 4,0/30.
Funkci vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu bude zajišťovat jeden objekt, tzv. sdružený. Ten bude konstruován jako požerák, jehož zadní strana bude rozšířena o kašnový přeliv. Sdružený objekt bude zhotoven jako železobetonový monolit s výškou stěn 2,0 m osazený na betonovém základu. Pro přístup a manipulaci s vypouštěcím zařízením bude osazena celodřevěná lávka s oboustranným zábradlím.
Korugované odtokové potrubí DN 800 bude uloženo ve spádu 2,0 % a obetonováno. Proti průsakům bude na odtokovém potrubí osazeno zavazovací betonové žebro. Na vzdušné straně bude potrubí ukončeno výtokovým objektem, který bude tvořen svislým betonovým čelem se zalomenou horní hranou ocelkové výšce 2,3 m.
Jedná se o nádrž průtočnou, odběrný objekt nebude realizován. Nátok vody do nádrže bude tvořen přirozenou deltou bezejmenného toku bez opevnění.
Plocha vody při maximální hladině bude 6 670 m2 a její objem 8 100 m3.
Na pravobřežní vzdušné straně hráze bude zbudována manipulační plocha pro vozidla stavební a lesní techniky. Povrch bude zpevněné štěrkovým materiálem v tl. 0,2 m.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS s názvem „VN Kobylský“, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky rozhodnutí (společného povolení) ze dne 1. 7. 2019 (č. j. MJ/02601/2019/05/OŽP/R-67/Zaj, vydal Městský úřad Jeseník) upřesněného usnesením ze dne 24. 9. 2019 (č. j. MJ/02601/2019/08/OŽP/U-27/Zaj, vydal Městský úřad Jeseník).

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování havarijního plánu, jeho aktualizace v průběhu výstavby a provedení opatření z něj vyplývající včetně osazení norné stěny pod objektem po dobu provádění stavby. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný dodavatel stavebních prací.
• V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bude provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.
Místo plnění: IDVT 10209492, k. ú. Kobylá nad Vidnávkou, okres Jeseník, kraj Olomoucký

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.01.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.