Veřená zakázka

Stavební úprava komunikace Spěšného v úseku mezi kom. Palackého a Jungmannova včetně nám. Jana Procházky

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
45213310-9 - Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace,
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace v ulici Spěšného v Roztokách u Prahy z důvodu stávajícího nevyhovujícího zpevněného povrchu a nevhodného řešení podélných a příčných spádů. Jedná se o intravilánovou komunikaci napojenou na komunikaci Palackého a Jungmannova, včetně nám. Jana Procházky. Délka komunikace je 149 m.
Stavební úpravy spočívají ve vybudování nového zpevněného povrhu z asfaltového betonu. Bude provedena výšková úprava a změna příčného spádu. Plochy budou ohraničeny obrubníkem. Bude vybudován nový chodník. Podél hranic přilehlých nemovitostí bude v případě nestabilního oplocení umístěna obruba T6. Stávající povrchové znaky IS budou rektifikovány.
Bude provedena také úprava nám. Jana Procházky dle územní studie obsažené v příloze č. 3 ZD. Úprava spočívá ve vybudování komunikací pro pěší, obnově zeleně a zřízení ploch pro umístění laviček a herních prvků.
Bude vybudováno nové odvodnění spočívající ve vybudování podélného drenážního systému s retenční funkcí. Odvod dešťových vod bude pomocí uličních vpustí do tohoto drenážního systému. V prostoru zeleně nám. Jana Procházky budou zřízeny 4 vsakovací prostory.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž revitalizace systému veřejného osvětlení spočívající ve výměně kabeláře, stožárů a svítidel. Osvětlení silnice bude tvořeno 8 samostatnými světelnými místy, která budou dle výpočtu umístěna s roztečí nejvýše 40 m.
Stavební úpravy budou provedeny způsobem a v rozsahu dle projektové dokumentace a výkazu výměr autora Ing. Petra Pacáka, obsažené v příloze č. 3 a č. 4 této ZD.
Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny musí být též odvoz a skládkování přebytečné, odkopané zeminy a jiného stavebního odpadu. Volba skládky je věcí zhotovitele stavby, nikoliv zadavatele, nicméně zadavatel předpokládá využití nejbližší skládky v obci Úholičky. Součástí předmětu plnění jsou dále přesná vytyčení průběhu veškerých inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci před zahájením vlastní stavby a dále potřebné průzkumy, sondáže, zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby. Toto zakreslení skutečného provedení stavby bude dodáno i v elektronické podobě, ve formátu pdf i v otevřeném formátu. Případná dodavatelská (dílenská) dokumentace je též součástí zakázky a musí se promítnout do nabídkové ceny. Nedílnou součástí plnění předmětu zakázky je i dokladová povinnost zhotovitele předat veškerá stavební, technická osvědčení jakosti výrobků trvale zabudovaných do díla, dokladů o provedených zkouškách, revizích atp.
Koordinovaně, mimo rámec této zakázky, proběhne v ulici Spěšného oprava vodovodního řadu zajištěná jinými zhotoviteli.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  01.07.2024