Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Stavba poldru Pol1 s polní cestou C7 v k. ú. Hostěrádky


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvku plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hostěrádky.

Jedná se o 2 hlavní stavební objekty.

POL1 - SO 01
Předmětná nádrž je navržena jako průtočná a nehrazená (spodní výpust bez uzávěrů). Koruna hráze bude 5,1 m vysoká. Hloubka vody u hráze při hladině Qmax 235,50 m.n. je 4,6 m. Kubatura násypů hrázového tělesa činí 5400 m3.Pro převádění průtoků je do tělesa hráze osazeno obetonované železobetonové potrubí DN 800 s čedičovou výstelkou, přičemž vtok do potrubí je „přiškrcen“ na DN 300 (zajištění odtoku vody v potrubí o volné hladině). Pro převádění průtoků, které při naplnění nádrže nezvládne odvádět spodní výpust (i pro případ ucpání spodní výpusti) je nádrž vybavena bezpečnostním přepadem, který je dimenzován na Q100 = 2,8 m3/s.

Polní cesta - SO 02
Polní cesta je navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnami v kategorii P4,5/30 o celkové délce 1079,30 m. Vozovka o šířce 3,50 m bude oboustranně lemována krajnicí zpevněnou kamenivem drceným tl. vrstvy 10 cm, šířky 0,50 m. Příčný sklon vozovky bude jednostranný 2,50 % s příčným sklonem krajnic 8,00 %. Výhybny jsou navrženy v délce 20,00 m s náběhy 6,00 m. Maximální podélný sklon je 12,42 % a minimální je 4,61 %. Lomy nivelety jsou zaobleny výškovými oblouky o poloměrech Rmin = 700 m a Rmax = 4700 m. Navrhovaná skladba vozovky bude vysoká 46 cm. Zpevněná plocha vozovky bude pomocí příčného a podélného sklonu odvodněna přes krajnici volně do terénu, resp. do silničního příkopu. Odvodnění pláně bude zajištěnou 3 % sklonem do podélné drenáže DN 100, resp. vyústěním podsypné vrstvy do násypového svahu. V km 0,059 00 je navržen trubní propustek DN 400.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.03.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.