Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Všejanská spojka


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Biologický průzkum bude proveden v jarním, letním a podzimním aspektu. Během jarního aspektu bude provedeno min. 5 návštěv, v letním aspektu min. 3 a v podzimním aspektu min. 3 návštěvy celé lokality. První návštěva lokality v jarním aspektu bude provedena nejpozději do 15. 3. 2021. Průzkum bude v cenných lokalitách (blízkost/střet s EVL, NPP, registrovaným VKP, NRBK, pastevní rezervací divokých koní a praturů) proveden min. v rozsahu koridoru vymezeného v ZÚR pro železniční trať. Průzkum bude zaměřen na výskyt zvláště chráněných či jinak významných druhů (druhy červeného seznamu, druhy bioindikačně významné a druhy lokálně vzácné) bezobratlých, obratlovců a rostlin, včetně bližší specifikace míst jejich výskytu. Jednotlivé skupiny živočichů budou monitorovány vizuálně, akusticky, pomocí pobytových stop, hnízd, příp. fotopastí. V případě bezobratlých dále pomocí zemních pastí, smýkáním, kontrola míst pod kameny, kůrou apod. Monitoring flóry proběhne inventarizačním průzkumem s důrazem na určení místa výskytu a početnost kriticky a silně ohrožených druhů rostlin, u dřevin rostoucích mimo les bude popsán charakter porostů a uvedeno druhové složení. Součástí biologického průzkumu bude návrh opatření pro minimalizaci, příp. kompenzaci negativních vlivů na biotu, včetně návrhu zvláště chráněných druhů, pro které bude nutné žádat o vydání výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně odůvodnění návrhu.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.02.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.