Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Soubor 3 staveb St.1 „Dopl. závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St.2„Rek. PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice – Val. Mez.“ St. 3„Rek. PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Val. Mez. - Frýdek Místek


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Do Názvu se z kapacitních důvodů dané buňky nevešel celý název veřejné zakázky, proto byl název zkrácen a celý název uvádíme zde:
Soubor 3 staveb
Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“
Stavba 2 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí“
Stavba 3 „Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí - Frýdek Místek“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na stavební práce a ve smyslu § 14 odst. 3 písm. c) ZZVZ je předmětem této veřejné zakázky rovněž poskytnutí souvisejících projektových činností.

Předmětem Díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Zhotovení souboru staveb:
• Stavba 1
„Doplnění závor na přejezdu P7354 v km 86,771 trati Ostrava Kunčice – Valašské Meziříčí“

Předmětem díla je úprava a doplnění stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor na přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie se závorami typu PZS 3ZNI dle ČSN 34 2650 ed.2

• Stavba 2
„Rekonstrukce PZS přejezdu P7357 v km 88,726 trati Ostrava Kunčice - Valašské Meziříčí“
Předmětem stavby je náhrada stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie se závorami typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2

• Stavba 3
„Rekonstrukce PZS přejezdu P7390 v km 107,592 trati Valašské Meziříčí - Frýdek Místek“
Předmětem stavby je náhrada stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie se závorami 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 včetně rekonstrukce železničního svršku a přejezdové konstrukce.

Projektová dokumentace stavby bude zpracovaná ve stupni Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby ve smyslu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) a to včetně vypracování Projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 4 vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu potřebném pro zhotovení stavby. Úplný rozsah zpracované projektové dokumentace, potřebný pro projednání v rámci SŽ je souhrnně definován v přílohách č. 2., 3., 4. a 5 „Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ v platném znění (dále jen Směrnice GŘ č. 11/2006).

Projektová dokumentace bude určovat hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti díla a jakost zohledňující vliv stavby na životní prostředí a umožňovat vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých objektů stavební části (SO) a technologické části (PS) a souhrnný rozpočet jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu realizace stavby. Projektová dokumentace bude respektovat schválenou zjednodušenou dokumentaci. Součástí projektových prací jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, projednání s vlastníky dotčených nemovitých věcí a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci objednatele.
Součástí činnosti zhotovitele je i výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby v potřebném množství a podobě. Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení.

Zhotovení souboru staveb bude provedeno v souladu se zjednodušenou dokumentací zpracovanou pro jednotlivé stavby.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.03.2021 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.