Veřená zakázka

SpMO 49029/2021-6624 Odvoz a odstraňování nebezpečných odpadů na rok 2022-2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Svoz odpadu
CPV kódy:
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
Popis:

Odvoz a odstraňování nebezpečných odpadů Kód odpadu Název odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Předpokládané množství v tunách 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 5,00 t 08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky 0,20 t 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot 4,00 t 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 2,00 t 15 01 10* Obaly obsahující zbytky neb.látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 2,00 t 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 6,00 t 16 01 07* Olejové filtry 1,00 t 16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů 1,00 t 16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 160107-160111 a 160113 a 160114 3,00 t Požadavky na kvalifikaci: Výpis z obchodního rejstříku (ŽL). - Platné udělení Souhlasu k provozování mobilního zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydaném příslušným Krajským úřadem odborem životního prostředí, v případě, že je provozovatelem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů - Pokud má firma vydán souhlas příslušného Krajského úřadu podle sídla firmy k provozování stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů s vlastní dopravou (doprava je součástí provozu zařízení a je uvedena ve schváleném Provozním řádu zařízení), předloží Souhlas příslušného KÚ a schválený Provozní řád zařízení. - Předložení seznamu odpadů uvedených ve schváleném Provozním řádu ostatních odpadů (který je nedílnou součástí uděleného Souhlasu), ze kterého bude patrné, že k odstraňování námi požadovaných jednotlivých druhů odpadů má firma oprávnění. - Je nutné ve smlouvě uvést identifikační číslo provozovny, kde jsou odpady dále zpracovávány k dalšímu využití nebo odstraňovány. Požadujeme k doložení: Podepsaný návrh smlouvy, včetně cenové specifikace zboží. Podáním nabídky firma souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy. Vítězná firma musí mít na daňovém portálu ministerstva financí zveřejněný platný bankovní účet, na který bude prováděna bezhotovostní platba. Stížnost z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem pří vyhodnocování veřejných zakázek musí být doručena do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne vyhlášení veřejné zakázky, a do 3 pracovních dnů, které se počítají od dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadávající si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek, zrušit zadávací postup až do okamžiku uzavření smlouvy nevrátit účastníkům podané nabídky, obdržené v rámci zadávacího postupu a neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletní dodávky při dodržení požadavků výběrového řízení. ŘÁDNĚ PŘEKONTROLUJTE SPRÁVNOST VÝPOČTŮ A IDENTICKOU HODNOTU nabídky, tabulky a návrhu smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.01.2022