Veřená zakázka

SOŠ Litvínov – Hamr, přístavba patra - PD, IČ, DP

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“),výkonu dozoru projektanta (dále „DP“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: „SOŠ Litvínov – Hamr, přístavba patra“ za účelem realizace stavebního díla. Předpokládá se, že projekt Ústeckého kraje bude předložen do Operačního programu Spravedlivá transformace a náklady na předmět díla budou v případě schválení projektu spolufinancovány z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci výše uvedeného operačního programu. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla, a to ve výstavbě dalšího patra na stávajícím objektu (skeletový, dvoupatrový, obdélníkový, střecha plochá) s valbovou střechou, s vestavbou a s půdním prostorem a tím dojde k vybudování odborných učeben s potřebným zázemím pro výuku cca 280 žáků oborů grafický design, krejčí a aranžér s přesahem do truhlářských oborů a zpřístupněním podkrovního prostoru prodloužením obou stávajících schodišť. Zhotovitel/Příkazník je povinen při zpracování projektové dokumentace dodržovat podmínky uvedené v kapitole D.6.13 a v kapitole C.13 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace vycházející z principu významného nepoškozování enviromentálních cílů („Do not significant harm“, DNSH), vycházejícího z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory, viz Pravidla pro žadatele – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz). Zvýšení energetické účinnosti budovy musí být zpracováno dle podmínek uvedených v kapitole C.13. Aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory, viz Pravidla pro žadatele – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz). Učebny a výukové prostory podpořené z projektu musejí být bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených v rámci projektu. Zhotovitel/Příkazník musí zajistit dodržení podmínek dle kapitoly C.14 „Prověřování klimatické odolnosti investic“ – dle této kapitoly dojde u projektů, které mají očekávánou životnost alespoň 5 let, k prověření klimatické odolnosti, viz Pravidla pro žadatele – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz). Rozpočet stavebních prací musí být členěný na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit přímé výdaje na hlavní část projektu a přímé výdaje na doprovodnou část projektu, a odlišit je tak od ostatních způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu (jeli relevantní). Zhotovitel/Příkazník musí zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro projekty, které mají povinnost doložit PENB ke stavebnímu řízení podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, případně pro projekty, které si PENB nechaly zpracovat nad rámec zákona a jsou tak schopny úspory exaktně vykázat (více viz příloha č. 2 Metodika pro sledování indikátorů konektivity a odborných učeben — indikátor 323 000), tedy v případech, pokud projektem dojde ke snížení množství celkové dodané energie za rok.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.07.2024