Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rohovec km 1,335 - 2,230


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navržena oprava příčných objektů a podélného opevnění.

Stavba zahrnuje dva stavební objekty:
SO 01 – Stupně
Jedná se o opravu/obnovu stupňů ve stávajících parametrech provedením betonových stupňů s kamenným obkladem korun stupňů, opravy dlažeb vývarů a opravy předprahů stupňů. Předpokládá se:
- obnova 8 ks stupňů ve stávajících parametrech, která spočívá v postupném ručním odbourání 2 řad konstrukce stupně a při potvrzení havarijního stavu odstraněním celé konstrukce stupně, obnově stupně provedením betonového s kamenným obkladem koruny stupně,
- oprava 3 ks stupňů, která bude spočívat v postupném ručním odbourání poničených částí a jejich znovu dozděním,
- oprava 1 ks dřevěného stupně, spočívající v opravě dlažeb ve vývaru.

SO 02 – Podélné opevnění
Je navržena sanace podélného opevnění paty svahu v korytě vodního toku v úseku km 1,640-1,660. Bude provedena oprava rovnaniny z kamene a její zajištěný příčnými kamennými prahy.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS s názvem „Rohovec km 1,335-2,230“, vypracované projekční firmou Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky souhlasu speciálního stavebního úřadu k ohlášení udržovacích prací „Rohovec 1,335-2,230“ ze dne 13.11.2019 vydaného Městským úřadem Jablunkov, odborem životního prostředí pod č.j. MEJA 19557/2019.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodržení podmínek Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydaného dne 15.7.2019 pod č.j. MSK 26600/2019, a to zejména zajištění biologického dozoru, provedení opakovaného odlovu a instalace příčných bariér nad a pod staveništěm zabraňující rekolonizaci odloveného úseku, osazení norné stěny. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný dodavatel stavebních prací.
• Zadavatel upozorňuje, že bourací práce budou prováděny postupně.. Bude provedeno ruční odbourání dvou řad kamene. Následně zadavatel rozhodne o dalším postupu a to zápisem do stavebního deníku (technický stav objektu není nutný k celkové opravě, bude provedeno dozdění odbourané části, pokud bourací práce přisvědčí špatný technický stav objektu, bude provedená kompletní obnova ve stávajících parametrech provedením betonového stupně s kamenným obkladem koruny stupně).
• Zadavatel upozorňuje, že na ztížený přístup do koryta toku a ztížené podmínky realizace stavby.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodání technologických postupů prací zhotovitele (betonářské práce, zdění apod).
Místo plnění: IDVT 10212467, k. ú. Návsí, obec Návsí, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 12.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.