Veřená zakázka

Rekonstrukce komunikací na Hájence, výstavba parkoviště v Kosmové

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Členění stavby na objekty (SO):

Kosmová - parkoviště, veřejné osvětlení, ochrana CETIN a ČEZ NN
SO 100 Komunikace
Projekt řeší výstavbu komunikací pro parkování. Nově navržená podélná PM, budou napojena na stávající komunikaci na ppč.1507/3 a bude jich celkem 10. Podélná stání jsou navržena formou odděleného parkovacího pruhu, který je přerušen na dvou místech. V místě stávající plochy pro odpad a v místě nově navrženého přístupu k dětskému hřišti. Parkovací pruh je tak rozdělen na tři parkovací plochy. Přístup k dětskému hřišti (chodník) bude délky 5m a šířky 2m. V místě snížené hrany chodníku u pojízdné komunikace, bude osazen varovný pás. Navrženo je nové dopravní značení, vodorovné. Odvodnění komunikací bude provedeno podélným a příčným sklonem do terénu. Niveleta PM kopíruje stávající terén, krytí stávajících podzemních sítí zůstane zachováno. PM a stávající komunikace bude opatřena novým veřejným osvětlením, namísto stávajícího.
SO 300 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je navrženo tak, aby dostatečně osvětlilo nově navržené PM a stávající komunikaci. Podzemní vedení VO bude zemní, v délce 71m, počet svítidel je navržen 2.
SO 400 Ochrana PV SEK Cetin a NN ČEZ
Ochrana PVT SEK Cetin a Čez NN, bude provedeno přeložením.

Hájenka - komunikace, přeložka STL plynovodu, veřejné osvětlení
SO 100 Komunikace
Projekt řeší rekonstrukci stávajících komunikací a výstavbu komunikací pro parkování.
Rekonstrukce komunikací byla zvolena na dopravní režim obytné zóny. To znamená smíšený provoz automobilové i pěší dopravy, při zachování oboustranného provozu. Nově navržená parkovací místa (PM), budou napojena na stávající komunikace na ppč.1636/2. Celkem vznikne 22 nových PM, před stpč 934/1 je navrženo 11 stání a před stpč. 474 také 11. Jedno stání, před stpč. 934/1, bude vyhrazeno pro imobilní. Celkem tak bude v OZ, i se stávajícími 5 místy, 27 PM, z toho 2 pro imobilní. Šířky rekonstruovaných komunikací budou od 3,0m-5,5m. Ze stávajících tří napojení na příjezdovou komunikaci, budou prostorově upraveny dvě, na ČSN pro nákladní vozidla do délky 12m. Jedno napojení zůstane tvaru T, druhé ve tvaru Y bude rekonstruované rovněž na tvar T, viz. situace. Třetí napojení, jižní, v průjezdu mezi garážemi, zůstane prostorově stejné, tj. pro osobní vozy ve tvaru T. Dva hlavní vjezdy do OZ, budou opatřeny montovaným zpomalovacím prahem. Plochy komunikací jsou navrženy z asfaltobetonu a R-mat. Napojení rekonstruovaných komunikací, na vchody stávajících objektů, budou z betonové dlažby a přídlažby. Celkem je navrženo k rekonstrukci stávajících komunikací 2350m2 a ke stavbě nových PM 315m2, celkem 2665m2. Ploch z asfaltobetonu je navrženo 2180m2, ploch z R-mat bude 440m2 a betonové dlažby tl.60mm bude 45m2.
Stávající odvodnění komunikací je provedeno kombinací do terénu a na vpustě, které jsou zavedeny do kanalizace města. Odvodnění rekonstruovaných komunikací a PM, bude provedeno rovněž kombinací do terénu a na vpustě. Přípojky vpustí budou zavedeny do stávající kanalizace. Navýšení objemu vod, z nových ploch PM, bude zvýšeno o 6,5 l/s, při intenzivním 15min. dešti, s periodou 0,5 za rok. Ze stávajících dvou vpustí bude zachována jedna, před stpč.933/1. Druhá stávající, před stpč. 934/1, bude zrušena a nahrazena novou UV4, umístěnou na konci rigolu. Povrch kolem UV4 bude zpevněn lomovým kamenem na cementovou maltu. Nové vpustě jsou navrženy před stpč.474, jako UV1 a UV2. UV 3 je navržena před stpč.933/1, pro posílení stávající UV. Místo stávající UV, u stpč.934/1, je navržena UV 4.
SO 500 Plynovod - přeložka
V místě nově navržených PM před stpč.474, bude provedena přeložka stávajícího STL plynovodu d63, v délce 45,8m a přeložka domovní přípojky d32, v délce 14,1m. Při přeložce dojde ke křížení s vodovodem VaK K. Vary a kanalizací města. Minimální vzdálenost mezi vnější stěnou vodovodu a plynovodu bude 0,15m. Přípojka v místě křížení s dešťovou kanalizací bude opatřena chráničkou d50 L 1,4m, při minimální vzdálenosti 0,15m, mezi vnějšími stěnami chráničky plynovodu a kanalizací.
Veřejné osvětlení
Nové veřejné osvětlení, které je součástí rekonstrukce komunikací na Hájence, vychází z celkového projektu na rekonstrukci VO v celém městě. V PD Ing. J. Víta na komunikace je zobrazen průběh nového VO, kde je promítnut i posun 2 světelných bodů u nových parkovišť (změna oproti celkové PD Elektrosun). Světelné body veřejného osvětlení (VO) jsou navrženy podle místních poměrů. Výšky stožárů, typy svítidel a příkony zdrojů jsou navrženy v souladu s ČSN EN 13 201.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: Projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  27.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.08.2022