Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce a opravy vybraných komunikací v Roztokách u Prahy v roce 2021


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky (díla) jsou dodávky a stavební práce v rámci provedení oprav a rekonstrukcí tří vybraných komunikací v Roztokách u Prahy. Celková situace polohy jednotlivých lokalit v rámci města je předmětem přílohy č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen ZD). Rekonstrukce a úpravy budou provedeny způsobem a v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby autora Ing. Petra Pacáka ze září 2019. U zpevněných povrchů s krytem z betonové dlažby je městským standardem betonová dlažba 10 x 20 BEST – KLASIKO, na vozovce v barvě šedé, tl. 80 mm, ve vjezdech na pozemky v barvě červené, tl. 80 mm a na chodnících v barvě šedé, tl. 60 mm s barevně odlišenými slepeckými prvky. Pokládka je požadována do skladby, kolmo na podélnou osu komunikace. Požadavky pro jednotlivé komunikace jsou následující:
První řešenou lokalitou je ulice Šaldova, v úseku mezi ulicemi Spěšného a Haškovou, v délce 81 m. Jedná se o intravilánovou komunikaci s nevyhovujícím zpevněným povrchem, nevhodně řešenými podélnými i příčnými spády, s chybějícím povrchovým odvodněním. V rámci rekonstrukce bude odstraněn stávající kryt, proveden přiměřený odkop stávajících konstrukčních vrstev. Bude vybudován nový podélný drenážní systém s retenční funkcí, odvodnění povrchu do tohoto systému bude zajištěno odvodem novými uličními vpustěmi. Bude vybudován nový chodník s krytem v betonové dlažbě tl. 60 mm a předepsanými slepeckými prvky, podélná parkovací stání s krytem z betonových vegetačních tvárnic tl. 80 mm. Vjezdy na pozemky budou kryty barevně odlišenou (červená) betonovou dlažbou tl. 80 mm. Bude provedena výšková úprava a změna příčného spádu vozovky, plochy budou ohraničeny obrubníkem, budou položeny nové konstrukční vrstvy a kryt vozovky bude zhotoven z šedé betonové dlažby tl. 80 mm. Bude provedena obnova stávajícího veřejného osvětlení. Ulice bude v daném úseku zjednosměrněna ve směru Spěšného – Haškova.
Druhou lokalitou je ulice Havlíčkova, kde v úseku mezi ulicemi Masarykova a 17. Listopadu budou provedeny následující úpravy: v délce cca 161 m od křižovatky s ulicí Masarykova bude odstraněn narušený živičný kryt vozovky i se stávajícími konstrukčními vrstvami, položeny vrstvy a živičný kryt nový. V km 0,03733 staničení bude zbudován nový přejízdný práh 0,10 m s nájezdy dl. 2,00 m a plochou dl. 4,5 m. Nájezdy budou kryty živicí, plocha prahu betonovou dlažbou tl. 80 mm. Bude obnovena plocha chodníku mezi ulicemi Braunerova a Čapkova. Bude pročištěno stávající povrchové odvodnění. Bude provedena obnova veřejného osvětlení spočívající ve výměně tří stávajících sloupů a osazení tří nových sloupů s tělesy VO. Součástí této rekonstrukce je i obnova asfaltového souvrství vozovky v ulici Čapkova, v délce cca 80 m od křižovatky s ulicí Havlíčkovou.
Třetí lokalitou je ulice Hálkova, která se nalézá v celkové délce 165 m mezi ulicemi Obránců míru a Zaorálkova. Po celé délce je zde nevyhovující zpevněný povrch a nevhodné řešení podélných a příčných spádů. Předmětem zakázky je zde vybudování nového zpevněného povrchu z asfaltového betonu. Bude provedena úprava a změna příčného spádu. Plocha vozovky bude ohraničena obrubníkem. Bude obnoven stávající chodník s krytem z betonové dlažby tl. 60 mm. Podél hranic stávajících nemovitostí bude, v případě nestabilního oplocení umístěna obruba T6. Bude provedena oprava stávající uliční vpustě. Součástí rekonstrukce je i obnova stávajícího veřejného osvětlení sestávající v náhradě tří stávajících světelných míst a ve vybudování tří nových.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.03.2021 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.