Veřená zakázka

Prodloužení vodovodu Hospozín - Hospozínek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce spočívající v prodloužení vodovodu Hospozín - Hospozínek v k.ú. Hospozín, který navazuje na stávající rozvody vody., dle specifikace viz bod 2.2 Zadávací dokumentace a jejích příloh.

Zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení o svém úmyslu podat žádost o dotaci v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027. Zadávací řízení může ovlivnit vyhlášení výzvy, které se očekává v době běhu lhůty pro podání nabídek. Vybraný dodavatel bude v případě úspěšného získání finanční dotace povinen respektovat podmínky jejího čerpání a umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvu životního prostředí ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s projektem v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací zpracovanou v rozsahu pro provedení stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovanou společností atelier free 69 s.r.o., IČO: 24309567, ve které jsou podrobně popsány stavební práce – prodloužení vodovodního řádu. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Rozsah veřejné zakázky/prací stanovuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2022