Veřená zakázka

Prodloužení vodovodu Hospozín - Hospozínek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Popis:

Charakteristika veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací zpracovanou v rozsahu pro provedení stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovanou společností atelier free 69 s.r.o., IČO: 24309567, ve které jsou podrobně popsány stavební práce – prodloužení vodovodního řádu. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace. Rozsah veřejné zakázky/prací stanovuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Trasa nově projektovaného potrubí je volena s ohledem na optimální podmínky pro připojení v dané lokalitě. Je projektována v souladu s požadavky obce na další zástavbu. Na stávající vodovodní řad bude napojen projektovaný vodovod pro výstavbu nových RD. V rámci této stavby bude provedeno zaměření stavby a dokumentace skutečného stavu. Dále budou doloženy výrobní dokumentace a to především na ATS a její technologie (hlavně M+R, elektro a stavební část). Jedná se o prodloužení vodovodu Hospozín - Hospozínek v délce 3 754,22 m. Technicky se jedná o potrubní rozvod vody. Další informace jsou objasněny ve výkresové části projektové dokumentace. Předmětem rozvodů vody je technologie automatické tlakové stanice, která bude zajišťovat posílení tlakových poměrů pro námi navržené rozvody. V objektu se nenacházejí žádná technologická zařízení, kromě ATS. Spotřeba elekt. energie bude pouze u ATS - 1,2kW. Předmětem řešení není likvidace dešťových vod. Stavba bude prováděna jako celek po dílčích etapách. Vybraný dodavatel bude mimo jiné povinen provádět veškeré práce, respektive předmět díla v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter a platí, že vybraný dodavatel bude povinen je v rámci realizace této veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. Zadávacími podmínkami nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se k realizaci veřejné zakázky vztahují, nebo s ní jakkoliv souvisejí, stejně jako platné české, respektive evropské normy, a to zejména technické, bezpečnostní atd., a které vybraný dodavatel musí v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat. Podrobnosti a další podmínky provádění předmětu díla jsou uvedeny zejména v projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, které jsou vymezeny Smlouvou o dílo (příloha č. 4 Zadávací dokumentace). Jsou-li v přílohách Zadávací dokumentace uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2022