Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Potok Čepinský – přehrážka


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Stavba je členěna na 4 stavební objekty (SO):

SO 01: Oprava a údržba kamenné přehrážky
Účelem stavby je odstranění sedimentu nad přehrážkou a údržba stávající kamenné přehrážky v extravilánu obce Pustověty. Důvodem údržby je zkapacitnění průtočného profilu, aby nedocházelo k zaplavení okolních pozemků, nemovitostí v intravilánu obce Pustověty a péče o stavbu a zajištění plynulého průtoku vody.
Bude odstraněn sediment z retenčního prostoru přehrážky. Dopadiště pod přehrážkou, pod stupněm č.3 bude stabilizováno těžkým kamenným záhozem. Opevnění levého břehu mezi přehrážkou a stupněm č.3 bude doplněno záhozem z LK.

SO 02: Brod z kamenné rovnaniny – křížení s lesní cestou
V místě křížení podélné úpravy (kamenné kynety) s lesní cestou 3L (SV Pustovětský Luh) je stávající nekapacitní propustek DN 400 v dl. 5 m, provedený z betonových trub. Propustek bude vybourán a následně nahrazen brodem, který bude proveden z kamenné rovnaniny mezi bet.prahy, které budou obloženy kamenem, včetně podkladních konstrukcí. Brod bude dimenzován na zatížení ( 20-30 tun ) lesní cesty dle požadavku LS Křivoklát, která ji využívá jako svážnici v rámci těžby.
SO 03: Přeložka vodovodu
Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího vodovodu pro výstavbu nového brodu (definitivní a provizorní řešení).
SO 04: Přeložka elektrického kabelu
Stavební objekt SO 04 řeší přeložku stávajícího kabelu NN v místě navrženého nového brodu (definitivní a provizorní řešení).

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně souhlasu s provedením udržovacích prací (SO 01), pravomocného územního a stavebního povolení (SO 02, SO 03), územní souhlas (SO 04) a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.


Místo plnění: k.ú. Velká Buková

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 27.02.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.