Veřená zakázka

PD – DPS Vančurova 17 – budova C, přestavba 2.NP

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dispoziční studie a jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení a zadání stavby, která bude řešit přestavbu již nevyužívaných prostor jídelny, kuchyně a souvisejících místností ve 2.NP budovy C v objektu DPS Vančurova 17. Záměrem je vybudovat potřebné pro-story, které budou sloužit pro odlehčovací službu, pečovatelskou službu a poradnu dle předložené specifikace viz příloha č. 4 této výzvy. Projektová dokumentace bude v uvedeném rozsahu (vč. souvisejí-cích činností): A) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-ním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, B) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DSP“), C) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...), D) Projednání a odsouhlasení projektové dokumentace všemi dotčenými orgány státní správy (KHS, HZS, JmK OŽP, OIP, …).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.12.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  05.01.2022