Veřená zakázka

PBP Částkovského potoka nad Lítovem - zatrubnění

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce potrubí a šachet zatrubněného přítoku Částkovského potoka, který je v současnosti v dezolátním stavu a pravděpodobně nefunkční. Tento zatrubněný přítok převádí vodu ze silničních příkopů a systémové drenáže podpovrchovým odtokem do Částkovského potoka. Vzhledem k morfologii terénu v nivě Částkovského potoka, bude potrubí vyústěno již cca 48 m před korytem Částkovského potoka ve stávajícím mokřadu.
Celková délka opravy stávajícího potrubí je 667,7 m. Oprava zahrnuje položení 666,7 m nového žb potrubí DN400, 8 ks prefabrikovaných revizních šachet, 1 ks prefabrikované horské vpusti, 1 ks prefabrikovaného výtokového čela. Na opravu navazuje rekonstrukce zatrubnění dl. 48,4 m, ve formě otevřeného koryta opevněného balvanitou rovnaninou dna a svahů pod výtokem dl. 5 m, vytvoření neopevněného průlehu dl. 43 m, balvanitého skluzu v korytě Částkovského potoka a odstranění stáv. šachet a potrubí.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022