Veřená zakázka

Odbahnění koryta vodního toku I. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl,
45262210-6 - Zakládací práce
Popis:

Předmětem stavebních prací je zlepšení průtočnosti, vyčištění a odbahnění včetně modelace koryta otevřeného drobného vodního toku, identifikační číslo 109 880 01 800, číslo hydrologického pořadí 1-04-05-065) v celkové délce 1930,8 m dle předložené PD zpracované Ing. Janem Vondrou. I. etapa řeší úsek od přemostění náhonu komunikací III. třídy č. 32918 směr Úmyslovice až po konec náhonu, což je přibližně 150 m směrem od rybníka „Ve Vršálích“. Délka I. etapy je přibližně 1143,47 m. Stavba I. etapy bude probíhat nejen na pozemku koryta vodního toku parc. č.282/2, ale i na obecních a soukromých pozemcích (viz. kapitola „A.3 Údaje o území“ průvodní zprávy projektové dokumentace). Zájmové území je situováno z převážné části v extravilánu obce Pátek. Současný stav: Dno koryta je zaneseno zejména zetlenou organickou hmotou a je zarostlé porostem vodního rostlinstva. Místy zatemnělé břehy jsou z převážné části pokryty zapojeným porostem dřevin. Sklon koryta je nesouvislý. Šířka dna se pohybuje od 2 do 4 m, celé koryto (tj. včetně horní břehové hrany) přibližně 8-11 m. V rámci stavebních prací jsou navrženy stromy ke kácení a ošetření v rozsahu nezbytném pro přístup k provedení stavby (popř. stromy suché či havarijní). Bude také nutné odstranit zapojené porosty dřevin. Jedná se o podlimitní dřeviny či drobné křoviny. Plochy zapojeného porostu a počty stromů jsou zřejmé z výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Druhové skladbě dominuje bez černý (Sambucus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hloh obecný (Crataegus oxyqacantha), vrba jíva (Salix caprea), růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Cornus sanguinea), trnka obecná (Prunus spinosa). Jednotlivé hodnotné stromy rostoucí v rámci tzv. zapojeného porostu dřevin jsou vyznačeny v PD a jsou roztříděny do následujících tabulek: a) Stromy bez zásahu, b) Stromy navrženy ke kácení, c) Stromy navrženy k ošetření. Horní břehové hrany zůstanou v celé délce úpravy zachovány, ve spodní části koryta bude provedena modelace břehových hran. V celé části I. etapy bude těžba probíhat z pravého břehu. Toto řešení je nejvhodnější vzhledem k přístupu z veřejných komunikací. Těžba bude probíhat od konce úpravy směrem k začátku úpravy, tj. po proudu. Důvodem tohoto postupu ve směru proudění vody je zamezení opětovnému znečišťování nánosy již upraveného koryta toku. Ve vzdálenosti 1 m od veškerých vodohospodářských konstrukcí (mosty, propustky apod.) se bude provádět odtěžení ručně. Výkopek, který vznikne odtěžením sedimentu z koryta vodního toku, bude umístěn na manipulační plochu, označenou v části C.3 Situace organizace výstavby. Manipulační plochou se rozumí území zajišťující místo pro uložení mezideponií a dočasný zábor pozemku za účelem přístupu ke korytu vodního toku. Případný stavební odpad bude předán odpovědné osobě ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb. Odpad vzniklý odstraněním náletových dřevin v zapojeném porostu dřevin bude ponechán na hromadách v místě stavby viz níže. Štěpkování dřevní hmoty bude zajištěno investorem (obcí Pátek) mimo plnění této dodávky. Týká se položek č. 6; 7; 8 a 21 v oddílu 001 - zemní práce - položky budou oceněny nulovou cenou
Odstranění pařezů nebude předmětem dodávky. Týká se položek č. 10; 11 a 12 v oddílu 001 - zemní práce - položky budou oceněny nulovou cenou
Pokyny investora pro položku 9 jsou následující: Dřevní hmota ke štěpkování bude umístěna na hromadách v místě stavby (prosím o doplnění obce Pátek dle dohody s obcí Kněžice). Dřevní hmota, která štěpkovaná nebude, tj. průměr > 150 mm, bude odvezena v rámci této akce do areálu Technických služeb obce Pátek - 1,5 km.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.08.2022