Veřená zakázka

Nástavba výukových pavilonů - Design & Build

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, zhotovení nástavby výukových pavilonů na nemovitostech zadavatele situovaných na pozemcích p.č. 3029, 3030, 3031/4, 3031/6 a 3031/7 v katastrálním území Chodov, Praha. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 92 odst. 2 ZZVZ na základě požadavků na výkon a funkci stavby. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace stavby a provedení kolaudace stavby. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost a zajištění autorského dozoru projektanta. Prováděcí dokumentace bude zpracována na základě podkladů uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace, přičemž zadavatel stanoví, že dodavatel je povinen dodržet: • řešení slaboproudu; • řešení těch částí silnoproudu, jejichž změna by mohla mít vliv na standard konektivity; • dispozici stavby a počet učeben; • kapacitu jednotlivých učeben; • bezbariérovost. Ostatní parametry stavby uvedené v příloze č. 3 mohou být ze strany dodavatele změněny za předpokladu, že budou dodrženy všechny platné právní předpisy a relevantní technické normy. Dodavatelé jsou rovněž povinni respektovat vnější vzhled stavby a své návrhy tomuto vzhledu přizpůsobit. Položkový rozpočet, který je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace, je pouze rámcový a inspirativní, přičemž zadavatel nepožaduje jeho nacenění. Tento rozpočet však může dodavatelům sloužit jako podklad pro zpracování položkového rozpočtu, který bude součástí dokumentace pro provádění stavby zpracované dodavatelem. Dodavatelé odpovídají za to, že stavbu realizovanou dle jimi zpracované prováděcí dokumentace bude možné zkolaudovat k zamýšlenému účelu (výuka).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.06.2024