Veřená zakázka

Most ev.č 304 - 002 Libňatov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 304 – 002 Libňatov“.
Jedná se o společnou investici Královéhradeckého kraje a obce Libňatov.
Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj
Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 304 - 002 a navazující silnice II/304 v provozním staničení silnice cca km 5,852 –5,918 km. Celková délka úpravy silnice II/304 je tedy 66,0 m, v základním šířkovém uspořádání S 6,5/30. Šířka komunikace bude zachována a pohybuje se v rozmezí zpevnění od 5,27 – 6,53 m. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem komunikace, který ve velké míře odvádí povrchovou vodu ze silnice do uliční vpusti. Na konci úseku dešťová voda volně stéká do přilehlého terénu. V zájmovém území se nachází pouze jedna stávající uliční vpust v prostoru parkovacího pruhu poblíž mostu ev. č. 304 - 002. Tato vpusť bude vybourána a nově osazena v odsazené poloze na rozhraní silnice a parkovacího pruhu. Pláň komunikace je odvodněna za pomoci podélného trativodu. Most bude kompletně demolován a nově proveden jako železobetonový rám. Křídla budou kolmá i rovnoběžná, zavěšená. Délka přemostění činí 3,7 m a volná šířka včetně průjezdního prostoru má šíři 7,12 m. Římsy budou na obou stranách provedeny jako železobetonové, monolitické. Na levé straně bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo, které navazuje na opěrnou zeď. Na pravé straně bude osazeno mostní zábradlí. Na objekt mostu navazují nezbytné úpravy opěrných zdí. SO 202 – Opěrná zeď, bude řešena jako tížná ze železobetonu, která bude svým tvarem navazovat na opěrnou zeď realizovanou v roce 2015. Délka zdi činí 5,5 m. SO 203 – Nábřežní zeď, zde se jedná se o přeskládání nábřežní kamenné zdi, z důvodu rekonstrukce mostu.
Zadavatel č. 2: Obec Libňatov
Investiční akce obce Libňatov řeší stavební úpravy parkoviště u budovy obecního úřadu (č.p. 148). Rekonstrukcí bude upravena zpevněná plocha před obecním úřadem v návaznosti na příjezdovou místní komunikaci a výstavbu mostu ev. č. 304-002 a úpravy úseku silnice II/304. Novostavba chodníku a rozšířené krajnice bude řešena s návazností na úpravu zpevněné plochy s vozovkou místní komunikace k pozemnímu objektu obecního úřadu, s výškovým řešením navazujícím na silnici II/304. Rozšíření plochy pro chodník a parkovací pruh se zajistí vybouráním stávající podezdívky s oplocením a odtěžení zeminy z pozemku investora. Nová ŽB úhlová zárubní zeď v délce 40,256 m a výšce cca 2,15 m zajistí výškový rozdíl terénu mezi pozemkem a vozovkou. Chodník bude realizován s krytem z betonové zámkové dlažby, chodník bude dodlážděn k opěrné zdi a k betonovému záhonovému obrubníku, tvořící vodící linii. Dojde k sanaci přilehlého jízdního pruhu silnice II/304, v šířce 1,50 m. Součástí bude odvodnění stávajícího dešťového svodu z budovy obecního úřadu. V rámci stavby bude odstraněna stávající podezdívka s oplocením. Nová úhlová zárubní opěrná zeď bude zajišťovat stabilitu svahu a zástavby. Nová železobetonová opěrná zeď s římsou je navržena s lomy v délce 40,265 m. V rámci realizace železobetonové úhlové zdi se počítá s obnovou stávajícího odkanalizování ČOV. Na dobu dočasnou bude dané odkanalizování přerušeno s případným provizorním převedením potrubí.
V rámci akce bude realizována přeložka vedení nízkého napětí společností ČEZ Distribuce a.s. (přeložka není předmětem této zakázky, SO 401 je předmětem samostatné smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a společností ČEZ Distribuce a.s.)
Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty pro:
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj
SO 000-N Vedlejší a ostatní náklady
SO 000-ZV Vedlejší a ostatní náklady
SO 001-ZH Bourací práce
SO 101 Silnice II/304
SO 181-N Dopravně inženýrské opatření
SO 201-ZH Most ev. č. 304-002
SO 202-ZH Opěrná zeď
SO 203-ZH Nábřežní zeď
SO 801-N Sadové úpravy
Zadavatel č. 2: Obec Libňatov
90242x-0 Všeobecné a předběžné položky
90242x-1 D.1.1 Vozovka
90242x-2 D.1.2 Opěrná zeď
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, datum zpracování 02/2021 a 05/2021, číslo zakázky 20-071-03, zodpovědný projektant Ing. Petra Müllerová.
 pro zadavatele Obec Libňatov
projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, datum zpracování 09/2020 s úpravou z 12/2022, číslo zakázky 016/20, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.02.2023