Veřená zakázka

Most ev. č. 32426-1 Radíkovice

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů,
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 32426-1 Radíkovice“.

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu ev.č. 32426-1 a stavební úprava komunikace v předpolích mostu. Stavba bude realizována převážně ve stávajícím umístění a ve stávající trase komunikace. Kapacita dopravy se nemění, z ohledu na nové šířkové poměry mostu dojde k plynulému a bezpečnému silničnímu a pěšímu provozu, průtočný profil pod mostem se zvětší na normové požadavky. Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení množství odváděných vod. Nově jsou tedy navrženy uliční vpusti, které budou odpadním potrubím svedeny v místě mostu zpět do koryta vodního toku Radostovského potoka. Odvodnění vozovky je součástí objektu SO 101 Komunikace. V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry v území mimo oblast stavby se nezmění.

Ostatní požadavky:
Stavba předpokládá realizaci přeložky SO 430 Přeložka vedení NN, jejímž vlastníkem a stavebníkem je ČEZ Distribuce a.s. Realizace přeložky není součástí této veřejné zakázky.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 03/2020, odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír, zakázkové číslo: O16042. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.02.2023