Veřená zakázka

III/3271 Starý Kolín, most ev.č. 3271-2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění a výstavba nového mostního svršku a sanaci ponechaných konstrukcí. Bude provedeno odbourání krajních částí nosné konstrukce a horních částí křídel a jejich opětovné vybudování z železobetonu včetně spřažené desky na ponechané nosné konstrukci. Líc křídel bude obložen kamenným zdivem. Mostní svršek bude tvořen přesypávkou, železobetonovými římsami, vozovkou z asfaltových vrstev, odvodňovacím proužkem z žulových kostek a chodníkem z betonové dlažby. V rámci stavby dojde k prodloužení stávajících propustků pod sjezdy, úpravě sjezdů a pokládce nových konstrukčních vrstev vozovky v délce 20,00m. Předpokládá se provádění prací za úplné uzavírky silnice III/3271. Součástí je i realizace DIO a provedení dopravního značení, včetně vyznačení pěší obchůzky – na návodní straně zhotovitel vybuduje dočasnou lávku pro pěší.. Stavba je členěna na následující rozhodující SO : SO 201 – Most ev.č. 3271-2 přes zavlažovací kanál, SO 401 – Přeložka veřejného osvětlení, SO 901 – DIO a VRN.

Stavba je situována v intravilánu obce Starý Kolín. Silnice III/3271 prochází obcí přibližně z jihu na sever a zajišťuje tak propojení jednotlivých částí obce. Řešený úsek se začíná před a končí za mostem ev.č. 3271-2. Po pravé straně se nachází obhospodařovaná pole. Po levé straně se nachází areál bývalého zemědělského družstva. Podél silnice vede chodník spojující střed obce s místím hřbitovem. Z pohledu druhu pozemku jsou dotčené parcely využívány jako vodní plocha, orná půda nebo ostatní plocha.

Stavba leží v záplavovém území již dvacetileté vody a v těchto ochranných pásmech cizích zařízení :
1/ Silové vedení veřejného osvětlení (majitel, správce – obec Starý Kolín) Po pravé straně silnice vede podzemní silové vedení NN veřejného osvětlení. Silové vedení VO bude stavbou dotčeno. V úseku mostu bude vedení přeloženo. U podzemního vedení do 110kV je ochranné pásmo 1,00m. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

2/ Silové vedení nízkého napětí (majitel, správce – obec Starý Kolín) Po pravé straně silnice vede podzemní silové vedení NN pro napájení vodárny na hřbitově. Silové vedení bude stavbou dotčeno. V úseku mostu bude vedení přeloženo. U podzemního vedení do 110kV je ochranné pásmo 1,00m. Při činnostech v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

3/ Vodohospodářská zařízení - Splašková kanalizace (majitel, správce – obec Starý Kolín) Po levé straně silnice za mostem vede splašková kanalizace ze zemědělského areálu směrem do středu obce. Splašková kanalizace nebude stavbou dotčena. Ochranné pásmo kanalizace do DN=500mm je 1,50m.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.02.2023