Veřená zakázka

III/32523 Třebnouševes – Rašín

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32523 Třebnouševes – Rašín“.

Jedná se o obnovu stávajícího asfaltobetonového krytu silnice III/32523 v rámci souvislé údržby v úseku od konce obce Třebnouševes, přes extravilán až po začátek obce Rašín. Celková délka opravovaného úseku je 1676,29 m.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky
SO 101 Oprava silnice - extravilán km 0,240 00 – 1,916
SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Předmětem stavby je obnova krytu, která bude provedena nadvýšením nivelety o 70 mm. V rámci stavby budou obnoveny nezpevněné krajnice z R-materiálu, obnovení odvodnění pročištěním a obnovou příkopů, propustků a vpustí.
Provede se frézování asfaltového krytu v tl. 20 mm, očištění povrchu a upřesnění rozsahu sanačních prací. V určených místech se provede sanace vozovky. Na odfrézovaný povrch se provede infiltrační postřik modifikovanou emulzí. V určených místech se provede příčné vyrovnání vozovky asfaltovou vrstvou ACL 16+ v průměrné tloušťce 20 mm. V místech sanací krajů bude provedeno odtěžení do úrovně 500 mm pod požadovaný povrch, provedení zemní pláně, položení ochranné vrstvy ŠD a R-mat poměru 60/40 v tl. 420 mm ve dvou vrstvách, infiltrační postřik asfaltovou emulzí a podkladní vrstva z asfaltového betonu ACP 16+ tl. 80 mm . Poté se provede celoplošná pokládka ložné asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm. Mezi jednotlivé asfaltové vrstvy se provede spojovací postřik modifikovanou emulzí. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Bude provedeno plynulé napojení sjezdů a účelových komunikací. Nezpevněné sjezdy budou dosypány R-materiálem, zpevněné sjezdy budou vyasfaltovány, dlažba předlážděna. Nezpevněné nyní nadvýšené krajnice šířky 0,50 m budou sejmuty a nově provedeny z R-materiálu v tl. 100 mm.
Součástí PD je i objekt SO 102 intravilán obce Rašín, tento objekt není součástí předmětu veřejné zakázky.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 1/2018, č. zakázky: 17-175-01. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.04.2021