Veřená zakázka

Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení díla – novostavbě domova se zvláštním režimem pro poskytování sociálních a ošetřovatelských služeb, zajištění důstojného a bezpečného prostředí, a podpory stávající soběstačnosti uživatelů. Dva objekty budou sloužit pro trvalý pobyt klientů (seniorů) vyžadující vysokou míru podpory. Jeden objekt bude sloužit jako budova nevýrobních služeb s nízkou návštěvností a bude obsahovat zázemí jako jsou kanceláře a sklady.

Z hlediska stavebního zákona jsou objekty SO.01 a SO.02 budovou pro trvalé bydlení (více jak 50 % plochy slouží k bydlení). V každém objektu bude 1 byt, jedná se tedy o dva bytové domy (z důvodu třech nadzemních podlaží). Z hlediska zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 48 se jedná o domov se zvláštním režimem. Z hlediska účelu užívání stavby se jedná o domov se zvláštním režimem.

Dílo zahrnuje vybudování:
• budovy A,
• budovy B,
• hlavní budovy C,
• zahradního altánu,
• přilehlých zpevněných ploch související technické infrastruktury,
• oplocení,
• akumulačního a vsakovacího objektu pro dešťové vody

Požadavky na rozsah předmětu plnění i charakteristiky jednotlivých stavebních a inženýrských objektů jsou podrobně specifikovány v technických podkladech, které jsou přílohou zadávací dokumentace č. 1 – Projektová dokumentace, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2, a dále v obchodních podmínkách veřejné zakázky – Smlouvě o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.06.2024