Veřená zakázka

Analytické rozbory odpadních vod

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
90400000-1 - Kanalizace
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Analytické rozbory odpadních vod" pro VÚ 6624 Olomouc dále specifikované v zadání této VZMR. Požadované druhy služby jsou uvedeny v příloze návrhu smlouvy. Služba - "Analytické rozbory odpadních vod" bude provedena postupným plněním 1x za každé čtvrtletí do 31.12.2022 na základě telefonického dohovoru s oprávněnou osobou objednatele. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovného vložení do el. nástroje jako součást nabídky (ve formátu pdf i v původním formátu souboru). Součástí návrhu smlouvy je příloha "Cenová kalkulace výkonů", zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech a poté vypočtenou výslednou cenu za danou službu této veřejné zakázky zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší 3 měsíců. d) Platné osvědčení o akreditaci laboratoře k provádění rozborů odpadních vod. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.01.2022