Veřená zakázka

Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje II

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále též „A10-ZÚR MSK“), jehož součástí je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy, a zhotovení dokumentace úplného znění, aby mohla následně vydaná A10-ZÚR MSK nabýt účinnosti. Obsahem A10-ZÚR MSK bude vymezení nové rozvojové zóny nadmístního významu „Dolní Lutyně“ jako plochy pro výrobu a skladování o celkové očekávané maximální velikosti areálu 280 ha, a to pro záměr vybudování Strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně, vymezení nových koridorů dopravní infrastruktury pro zajištění obslužnosti výše uvedeného SPP Dolní Lutyně, vymezení nových koridorů technické infrastruktury pro zajištění zásobování SPP Dolní Lutyně, vymezení zelených ochranných pásů oddělujících SPP od okolí a dalších kompenzačních opatření a doplnění úkolů pro územní plánování obcí. Předmět plnění bude mít následující etapy: 1. etapa – Zpracování návrhu A10-ZÚR MSK pro veřejné projednání včetně odůvodnění dle rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o pořízení A10-ZÚR MSK zkráceným postupem (§ 42a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen jako „SStZ“ nebo „Starý stavební zákon“); resp. dle odpovídající úpravy dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „StZ“ nebo „Stavební zákon“). 2. etapa – Úprava návrhu A10-ZÚR MSK pro opakované veřejné projednání dle pokynů plynoucích z vyhodnocení veřejného projednání nebo z usnesení zastupitelstva kraje (§ 42b ve spojení s § 39 odst. 5 SStZ; resp. odpovídající úprava Stavebního zákona). 3. etapa – Úprava návrhu A10-ZÚR MSK pro vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje (§ 40 a 41 SStZ; resp. odpovídající úprava stavebního zákona). 4. etapa – Zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění A10-ZÚR MSK (§ 42 odst. 4 SStZ; resp. odpovídající úprava stavebního zákona). A10-ZÚR MSK bude zpracována v souladu s požadavky právních předpisů, zejména stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na možný negativní vliv na soustavu NATURA 2000 bude návrh zpracován případně s návrhem kompenzačních opatření podle § 45i odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro zpracování bude návrh obsahu A10-ZÚR MSK, který byl schválen Zastupitelstvem kraje usnesením č. 15/1683 ze dne 7. 3. 2024. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.07.2024