Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“ , včetně výkonu autorského dozoru

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro společné povolení
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek
a dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů a vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb pro stavbu „Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč – úprava zeleně v areálu školy“. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro získání stavebního povolení.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska
k projektové dokumentaci, sepsání žádosti o vydání společného povolení. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PD, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Dokladová část bude dále obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru projektanta podle § 152 odst.4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.02.2024