Veřená zakázka

Žacléř – Prkenný Důl – Kanalizace a vodovod

Druh zadávacího řízení:
Užší řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Vlastimilem Novotným – Vodohospodářská kancelář Trutnov, se sídlem U Hřiště 212, Trutnov, IČO: 145 61 859, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu pro zásobení obyvatelstva vodou a pro požární účely a výstavbě splaškové kanalizace s čerpací stanicí splaškových vod a výtlakem. Splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody k likvidaci na centrální městskou ČOV v Bobru. Celková délka kanalizačních stok je 2,383 m, z toho DN300 1628 m, DN250 578 m, DN200 163 m, DN 80 14 m. Kanalizační přípojky jsou rozděleny na veřejnou část a soukromou část. Většina tras stok vede v soukromých pozemcích, kde tedy veřejná část přípojky vůbec není. Veřejné části kanalizačních přípojek se vyskytují u č.p. 18, 7, 14, 17, 16 a 10 (stoka A3). Veřejné části kanalizačních přípojek jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jsou součástí vydaného územního rozhodnutí. Celková délka všech veřejných částí je 45 m. Soukromé části domovních přípojek nejsou předmětem plnění veřejné zakázky. Celková délka všech soukromých částí je cca 710 m. Trasy vodovodních řadů vedou prakticky v celé délce v souběhu s trasami navržených kanalizačních stok. Boční vodovodní řady jsou ukončeny až na silnicí tak, aby napojení přilehlých objektů bylo snadné. Podchod silnice bude proveden vždy protlakem, zpravidla společné startovací jámy protlaku kanalizace. Na některých řadech budou u silnice umístěny nadzemní požární hydranty, aby byly v případě požáru snadno dostupné a bylo je možné použít i v zimě. Spolu s vodovodem (a kanalizační stokou) bude položen i nový výtlak splašků směrem k Rehamedice, a to u části trasy řádů V2 a V3 a stokou A3. Na výtlak jsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska tlaku – ve spodní části u ČS se tlak bude pohybovat nad hranicí 1 MPa. Celková délka potrubí vodovodních řadů je 1 575 m, z toho PE110 661 m, PE90 745 m, PE63 105 m a PE40 64 m. Vodovodní přípojky jsou opět rozděleny na veřejnou a soukromou část. Většina tras vodovodních řadů vede v soukromých pozemcích, kde tedy veřejná část vodovodní přípojky vůbec není. Veřejné trasy vodovodních přípojek se tedy v projektové dokumentaci nevyskytují, neboť napojení vodovodních přípojek nebudou následně prováděna ve zpevněných plochách. Pro všechny napojované objekty je však na řadech uvažováno s osazením navrtávacího pasu na potrubí řadu s domovním uzávěrem a zákopovou soupravou. Tento materiál pro přípojky vč. pasu, šoupěte a ZZS jsou předmětem dokumentace stavby, jsou součástí vydaného územního rozhodnutí, a tedy i předmětem plnění veřejné zakázky. Počet odboček (navrtávek) je 47 ks. Soukromé části domovních přípojek nejsou předmětem plnění veřejné zakázky. Soukromé části domovních vodovodních přípojek zahrnují veškerou délku přípojek od řadu až do objektu. Celková délka všech soukromých částí je cca 710 m. Na potrubí řadu V1 je pod silnicí na parcele č. 78/1 navržena podzemní redukční tlaková šachta, která se osadí na stejné výškové úrovni, jako je šachta na stávajícím řadu u Rehamediky (546,30). Její vystrojení bude podobné, schéma je na samostatném výkrese D.27. Zařízení bude umístěno do podzemní betonové prefabrikované šachty o vnitřní světlosti cca 1,4 x 2,4 m a světlosti 1,93 m. Osazení šachty se provede ve spádu 2% k odtokovému otvoru. Dotěsnění prostupů se provede systémovým těsněním (segmentované pryžové prvky + nerez šrouby). Šachta bude odvodněna samostatným potrubím PE90 dl. cca 3 m s kolenem vyvedeným do odtokového otvoru ve dně. Odtokový otvor bude podle potrubí zatěsněn. Potrubí bude vyvedeno ve spádu 2% směrem do stružky pod propustem a odvede do ní nateklou nebo kondenzovanou vodu z šachty. Tlakové pásmo této šachty bude ukončeno sekčním šoupětem na napojení na stávající vodovod PE110 u č.p. 18. Toto šoupě bude při standardním provozu trvale uzavřeno. U stávajícího vodojemu pod úpravnou je na stávajícím potrubí PE110 navržena nová vodoměrná šachta, ve které bude vodoměr, filtr, montážní vložka a uzávěry. Schéma šachty a její vystrojení je na samostatné příloze D.28. Zařízení bude umístěno do betonové prefabrikované šachty o vnitřní světlosti cca 1,4 x 2,4 m. Osazení šachty se provede ve spádu 2% k odtokovému otvoru. Účelem je napojit odběr řadu V1 přímo z vodojemu, neboť nyní je řad napojen do malé akumulace v úpravně vody, jež by pro uvažované odběry byla nedostatečná. Staré potrubí vedené do úpravny se odstaví a použije se pro protažení kabelů z úpravny vody k vodoměru a dálkovému přenosu dat na dispečink TS Žacléř. Šachta bude odvodněna samostatným potrubím PE90 dl. cca 4m vyvedeným v otvorem ve dně. Odtokový tvor bude opět podle potrubí zatěsněn. Potrubí bude vyvedeno ve spádu 2% směrem do svahu nad potokem a odvede nateklou, nebo kondenzovanou vodu. Vodovod i kanalizace musí být prováděny současně, neboť potrubí je navrženo ve většině tras v jednom společném výkopu. Pro zprovoznění kanalizačního systému je nezbytnou podmínkou vybudování čerpací stanice a výtlaku. Část objektů (apartmánový dům, Zelený Mlýn, areál Brett) mohou být na kanalizaci připojeny ihned, ostatní objekty až po vybudování soukromých částí domovních přípojek. Tyto přípojky (a to i vodovodní) musí být povoleny v rámci územních souhlasů a financovány majiteli soukromých objektů. Napojení splaškových přípojek umožní připravené zaslepené odbočky v šachtách nebo přímo na potrubí stok. Napojení vodovodních přípojek se provede pomocí navrtávacích pásů s domovními uzávěry, které jsou součástí vodovodního řadu. Vodovodní, ani kanalizační přípojky však nejsou součástí projektové dokumentace, tzn. nejsou rovněž ani součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Kanalizační a vodovodní potrubí je po většinu trasy umístěno na pravém břehu Sněžného potoka, ve vzdálenosti cca 5 m od břehové čáry. Umístění stavby umožňuje provést jak M-denní, tak i N-leté průtoky bez vlivu na provoz kanalizačního a vodovodního systému. Veřejná zakázka je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí České republiky, číslo výzvy NPŽP 4/2019. Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky. Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  20.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.09.2021