Veřená zakázka

VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY SPOLEČNOSTI DAKO BRNO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45213251-7 - Výstavba průmyslových budov
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce.
Jedná se o přístavbu výrobní haly pro výrobu sklovláknobetonových dílců DAKOBET, firmy DAKO Brno spol. s r. o. v Praci.

Detailní technické parametry jsou uvedeny v Projektové dokumentaci (příloha č. 6) a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 5).

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem
a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato zakázka je součástí projektu spolufinancovaného OP PIK s názvem: „Výstavba výrobní haly společnosti DAKO Brno“. Projekt je u řídícího orgánu veden pod tímto registračním číslem: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0016391.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případech definovaných pravidly pro výběr dodavatelů, bod 39, 40 a 41: https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/12/pravidla-pro-vyber-dodavatelu-ucinnost-od-10.-12.-2020.pdf.

Zadavatel umožňuje využití poddodavatelů.

Osobní údaje v rámci VZ jsou zpracovávány na základě nezbytného splnění právních povinností, které se na správce vztahuje (dle zákona o VŘ/PPvD). Při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem budou zpracovávány nezbytné osobní údaje pro provedení smlouvy (jméno a příjmení jednatele, tel. kontakt a emailová adresa jednatele).

Údaje o přihlášených dodavatelích a jejich podané nabídce, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a výše nabídkové ceny mohou být zveřejněny na webových stránkách zadavatele, popřípadě na jeho profilu zadavatele a dalších webových stránkách, souvisejících s veřejnou zakázkou. Podáním na-bídky s tímto, stejně jako s dalším zpracováním svých osobních údajů, vyslovují dodavatelé souhlas dle ustanovení
§ 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení bylo zahájeno uveřejněním Zadávací dokumentace na profilu zadavatele na:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dako-brno-spol-s-r-o a dále také na webu API, databáze veřejných zakázek: https://zakazky.agentura-api.org/

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.08.2021