Veřená zakázka

Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71700000-5 - Monitorování a kontrola
Popis:

Předmětem zakázky bude zajištění služeb externích dodavatelů pro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) v letech 2019 – 2023. Uzavřením rámcové dohody s externími poskytovateli služeb v oblasti kontroly zadávacích řízení realizovaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a výběrových řízení realizovaných mimo režim zákona, tedy dle podmínek stanovených v Pravidlech pro výběr dodavatelů MPO (dále jen „PpVD“), dojde k posílení odborné personální kapacity v té části administrace OP PIK, která je dlouhodobě problematická, a je zdrojem přetrvávajících pochybení, na což poukazují časté nálezy auditních orgánů při auditu operací. Hlavním cílem této zakázky je doplnění stávající odborné personální kapacity pracovníků MPO a projektových manažerů Agentury pro podnikání a inovace (dále jen „API“) zajišťujících kontrolu zadávacích a výběrových řízení tak, aby mohlo dojít k zajištění dvoustupňové kontroly - rekontroly výběrových řízení realizovaných dle PpVD. Dvoustupňovou kontrolou bude zajištěna minimalizace chybovosti při neodhalení pochybení ve výběrových řízení v rámci kontroly realizované API.Odhadovaná předpokládaná hodnota této zakázky byla stanovena na základě průzkumu trhu, který byl realizován v říjnu 2018, a ze kterého byly zjištěny nabídkové ceny hodinových sazeb potencionálních dodavatelů. Cílem průzkumu trhu bylo získání informací o výši hodinové sazby za poptávané činnosti – tedy zajištění kontroly a to v členění hodinová sazba za kontrolu zadávacích řízení realizovaných dle ZZVZ, hodinová sazba za kontrolu výběrových řízení realizovaných mimo ZZVZ a hodinová sazba za poskytování právně-ekonomicko-technického poradenství externího dodavatele v návaznosti na řízení realizovaná žadateli a příjemci dotací. Z realizovaného průzkumu trhu bylo zjištěno, že průměrné nabídkové hodinové sazby se pohybují bez DPH ve výši 1.767,- Kč kontroly dle ZZVZ, 1.467,- Kč kontroly mimo ZZVZ a 2.175,- Kč poskytování poradenství. Předpokládaná hodnota byla následně stanovena na základě odhadu počtu poptávaných služeb (tj. realizovaných kontrol)v jednotlivých letech se zohledněním průměru zjištěných nabídkových cen. Odhadovaná předpokládaná hodnota této zakázky je stanovena ve výši 49.900.000,- Kč bez DPH s předpokladem realizace 3.325 kontrol v letech 2019-2023. Skutečný počet kontrol bude záviset na faktických potřebách zadavatele a nelze jej dopředu s jistotou přesněji stanovit. Vzhledem k rozsahu zakázky Řídící orgán předpokládá uzavření rámcové dohody s více dodavateli (optimálně se třemi). Při zpracování zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) bude nutné zohlednit potřeby zadavatele s ohledem na počet kontrol, způsob předávání podkladů, získávání výstupů od dodavatelů apod. Realizace plnění se nabízí formou minitendrů či v rámci ZD připuštění možnosti dílčího plnění. Konkrétní forma bude stanovena po konzultacích s administrátorem VZ.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.12.2021