Veřená zakázka

V 00565 – Hasičská zbrojnice Bílovice nad Svitavou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45216121-8 - Výstavba požárních stanic
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Bílovice nad Svitavou - Výstavba požární zbrojnice“ v rámci programu 01426 - Dotace pro jednotky SDH obcí, identifikační číslo 014D263001032. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Hasičská zbrojnice Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem P.P. Architects s.r.o., se sídlem Slovinská 693/29, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27689778, Ing. arch. Pavel Pekár, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Pekár ČKA: 2833, Obor A.0 a další viz projektová dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.09.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.10.2021