Veřená zakázka

Úprava místní komunikace v Obci Písečné

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem zakázky je rekonstrukce a změna umístění křižovatky a části úseku na místní komunikaci šířky 3-4,1 m (v místě napojení úseku „A“ na stávající komunikaci je navrženo připojení délky 18,31 m). Rekonstrukce křižovatky a části komunikace spočívá ve vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu o 50 mm, případné vyrovnávce pomocí obalovaného kameniva ACP 16+ a provedení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11S, a to v šířce komunikace, kde zůstane umístění komunikace stávající. V celém úseku však dojde k částečnému posunutí komunikace jižním směrem. Tedy tam, kde není navržena plocha nové komunikace, bude stávající část komunikace sloužit pouze jako příjezdová cesta k RD č.p. 154 a dojde ke zrušení funkce pro provoz. Naopak tam, kde je projektovou dokumentací navržena nová část komunikace, dojde k výkopu a zhutnění terénu, násypu podkladních vrstev, které tvoří štěrkodrť, a jejich zhutnění. Před provedením podkladních vrstev však dojde k výstavbě navrženého propustku z betonové roury DN 300. Propustek vyžaduje vyzdění nového nátokového čela z lomového kamenu zděného do betonu. Na zhutněný povrch štěrkodrti bude proveden infiltrační postřik z asfaltové emulze, vrstva obalovaného kameniva ACP 16+, spojovací postřik z asfaltové emulze a nová vrstva asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11S v tl. 5 cm. Tyto úpravy komunikace a křižovatky na místní komunikaci v Písečné jsou navrženy z důvodu požadavků nynějších norem, podle kterých je projektovou dokumentací navrženo napojení na komunikaci od Krokovic do Písečné pod úhlem 75°. Dále dojde k výstavbě zpomalovacího prahu výšky 5 cm ze dvou řad silničních obrubníků uložených naležato obráceně k sobě. Obrubníky budou uloženy do lože z betonu C20/25. Práh bude umístěn ve staničení 5,5 – 6,0 m úseku „A“. Také dojde k výstavbě nové opěrné zdi ze ztraceného bednění vyplněného vyztuženým betonem. Opěrná zeď bude založena na základových pasech uložených na štěrkový podsyp. Zeď bude umístěna ve staničení úseku „A“ 9,06 - 18,9 m. Také bude odstraněna / sejmuta stávající nezpevněná krajnice o tl. 0,1 m a š. 0,5 m, která bude nahrazena asfaltovým recyklátem fr. 0-32 mm ve stejném rozsahu. Asfaltový recyklát vznikne z vyfrézovaného asfaltového povrchu, potřebný zbytek recyklátu bude navezen z deponie dodavatele. U stávající části komunikace, viz situace B.03, východním směrem od řešené křižovatky budou odstraněny dva stávající zpomalovací prahy z pryže. Díry v povrchu komunikace po odstranění budou opatřeny zálivkou se vsypem fr. 2/4 mm.

Zpracovatelem projektové dokumentace je projekční kancelář f-plan, spol. s r. o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, v zastoupení Ing. Jiří Kopr, Ing. et Ing. Radim Kopr, zodpovědný projektant: Ing. Evžen Krutiš, ČKAIT 0006274 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.12.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.01.2023