Veřená zakázka

TDS, BOZP při opravě povrchu silnice III/01150 Písečná

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71317200-5 - Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy s jedním dodavatelem na komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „Oprava silnice III/01150 Písečná“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto zákonem a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“). Technický dozor investora bude vykonáván jako občasný výkon, tj. 22 návštěv poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Koordinace předání a převzetí staveniště. Součástí služby je dále příprava podkladů pro více/méně práce a žádosti o vydání kolaudačních souhlasů a rozhodnutí k předčasnému užívání stavby vč. zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek DOSS. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 15 návštěv. V nabídkové ceně za návštěvy budou zahrnuty veškeré náklady účastníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění svého závazku, včetně správních poplatků a případných dalších výloh souvisejících s předmětem smlouvy (např. zpracování plánů BOZP, cesta, cestovní čas, ohlášení OIP, závěrečná zpráva, výkon dozoru počítá se min. 1 hodina atd.). Počet hodin kancelářských prací je předpokládán v rozsahu 44 hodin pro výkon TDS a 15 hodin pro výkon BOZP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.07.2024