Veřená zakázka

Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě. Řešená lokalita se nachází v severovýchodní části města Náchoda, v příměstské části Běloves. Území je rovinaté, s nadmořskou výškou 345,30 – 346,30 m n.m Bpv. Území protíná stávající místní komunikace, vedoucí od křižovatky ulic Kapitána Jaroše/U Zbrojnice k rekonstruovanému mostu přes řeku Metuji, v blízkosti Malých lázní. Dotčená vozovka ulice U Zbrojnice je obousměrná dvoupruhová, průjezdná, s celkovou šířkou jízdního pásu proměnnou (cca 5,70 m), s asfaltovým povrchem. Stávající chodník je zastoupen vpravo ve směru k Malým lázním, s povrchem z betonové dlažby. Odvodnění chodníku je na povrch vozovky, která je odvodněna přes stávající uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace z trub betonových, DN 400 mm. Tato kanalizace je napojena na hlavní potrubí dešťové kanalizace DN 600 mm, vedoucí z prostoru Malých lázní, křižující ulici U Zbrojnice, s vyústěním do Metuje. Podélný sklon vozovky má ve směru staničení údolnicový průběh, s hodnotami do 1 %. Celkové převýšení úseku je 0,70 m. Příčný sklon vozovky je střechovitý. V zájmovém území se nacházejí stávající zařízení dešťové kanalizace, kanalizační přípojky (soukromý subjekt), vodovodu (Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.), gravitačního vodovodu (Innogy Energetika Plhov – Náchod, s.r.o.), sdělovacích kabelů (CETIN a.s.), silových nadzemních vedení NN, VN (ČEZ Distribuce, a.s.), zařízení veřejného osvětlení na sloupech NN (Technické služby Náchod, s.r.o.), plynovodu STL (GasNet, s.r.o.), kyselkovodu (Město Náchod), a optických trubek (Město Náchod). Průběhy inženýrských sítí, jež jsou patrné z výkresové dokumentace, byly zakresleny dle informací a sdělení jejich správců.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.01.2022