Veřená zakázka

Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun pro období duben 2023 – březen 2027

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je odborná správa a údržba lesů ve vlastnictví Města Lanškroun, dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující rovněž i pěstební činnosti dle specifikace uvedené níže, těžbu dříví vč. přiblížení vytěženého dříví na odvozní místo, výkup vytěžené dřevní hmoty a výkon dalších činností na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví města Lanškroun.
Správce je povinen spolupracovat s odborným lesním hospodářem.
Správa městských lesů bude spočívat především v přípravě podkladů a vedení lesní hospodářské evidence, přípravě podkladů pro vyhotovení ročních plánů pěstební a těžební činnosti, evidenci vytěžené dřevní hmoty, evidenci pěstebních a ostatních činností.
Údržba městských lesů bude spočívat zejména ve výkonu pěstební činnosti, těžební činnosti a ve výkupu vytěžené dřevní hmoty. Jednotlivé shora uvedené činnosti budou realizovány na základě odsouhlasených objemů prací a průběžně vydávaných pokynů v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a platným lesním hospodářským plánem.
Výkon pěstební činnosti bude spočívat zejména v
• vizuální kontrole lesních porostů
• přípravě půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů
• obnově lesa (zalesňování)
• ožínání kultur
• ochraně proti buřeni
• ochraně proti hmyzím škůdcům
• ochraně kultur proti zvěři (mechanicky – oplocování, chemicky - nátěry proti okusu)
• prořezávkách
• úklidu klestu
• chemickém ošetření ploch herbicidy
• ostatních pěstebních činnostech, zejm. výsek nežádoucích (plevelných) dřevin vč. následné likvidace, zpřístupnění porostů, dočišťování plochy po těžbě apod.
Celkové předpokládané množství zpracovaného dřeva v rámci těžby dřeva činí 12 000 m3.
Terén spravovaných lesů je rovinatý/mírně svažitý a svažitý. Výška podrostu do 3 m. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky bude prováděna výroba dlouhého (nad 4 m délky) i krátkého dříví (do 4 m délky). Podrost musí být v co největší míře zachován. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž i úklid klestu v rozsahu min. 80%. Přibližovací vzdálenost P – OM (porost – odvozní místo) činí do 600 m (do této vzdálenosti je zahrnut i požadavek na svážení hotových sortimentů z porostů na zadavatelem určené skládky dřeva).
Celková plocha městských lesů činí k 1. 12. 2022 314,75 ha, přičemž o případných změnách bude zadavatel dodavatele informovat.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž i koordinace tzv. samovýroby dřeva (tj. prodej dříví na stojato), a to na základě požadavků občanů.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.02.2023